Försäljnings och leveransvillkor

Avtalsvillkor
Dessa villkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos Art Mullback / Mullbook Förlag
Org nummer: 610601-5958
Adress Art Mullback / Mullbook Förlag, Holmen Gård 1, 51393 Fristad.
telefon på nummer 076 100 100 7

E-post: info@mullback.se 

Priser och avgifter
Gällande produktpris inklusive moms i SVENASKA KRONOR är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Art Mullback / Mullbook Förlag förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Moms på tryckta böcker är 6 %, moms Digitala böcker är 25 %.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige
Vid fraktalternativet ”Snabb frakt” tillkommer fraktavgift per leverans. Aktuella avgifter framgår av Webbplatserna.

Vid ”Delad leverans” utgår ingen ytterligare fraktavgift för leveranser inom Sverige.

För fraktalternativet ”Fri frakt” tillkommer ingen fraktavgift.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Art Mullback / Mullbook Förlag kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysik leverans och inte per order.

Betalning
Vi erbjuder följande betalsätt:

Klarna Checkout
Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst. En finess med Klarna Checkout är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Antingen med Klarna faktura eller Klarna konto – eller med kort eller banköverföring. Allt är lika säkert.


Beställning

Beställning kan endast göras på Webbplatsen såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer först när Art Mullback / Mullbook Förlag per e-post bekräftat beställningen. Art Mullback / Mullbook Förlag reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Bindande avtal om köp av Digitala böcker uppkommer när Privatkund genom knapptryckning genomfört köpet.

Kund har rätt att före Art Mullback / Mullbook Förlag expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat på Konto alternativt angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Leverans

Leverans av fysiska produkter

Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund. Kund kan välja mellan olika leveransalternativ, ”Snabb frakt” och för Privatkund även ”Fri frakt”. Företagskund med Konto och för leverans inom Sverige kan dela upp leverans (”Delad leverans”). Närmare information om leveransalternativen, leveranstider samt valbara leveransalternativ för varje enskild produkt framgår av Webbplatserna.

Beställda produkter levereras enligt av Kund valt leveransalternativ, om alternativ finns.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatserna ska Art Mullback / Mullbook Förlag per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Har Kund beställt produkter med olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen. Väljer Företagskund expedieringssättet ”Delad leverans” sker en leverans per leveranstidsklass och kunden får då erlägga en fraktavgift per leveranstidsklass.

Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.

Art Mullback / Mullbook Förlag ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Art Mullback / Mullbook Förlag.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Art Mullback / Mullbook Förlag ut en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet debiterar Art Mullback / Mullbook Förlag Kund alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Leverans av Digitala böcker m m

Leverans av Digitala böcker sker genom Art Mullback / Mullbook Förlag tillhandahållande av en länk för nedladdning av köpta Digitala böcker. Tillhandahållandet sker genom att ett e-mail med länk sänds till av Privatkunden angiven e-mailadress. Vid aktivering av nedladdningen laddas Digitala böcker ned på den mobiltelefon/läsplatta/dator (”Enhet”) som nedladdning sker från. För vissa Digitala böcker kan begränsning av antal nedladdningar och/eller begränsning av spridning till antal Enheter förekomma. I förekommande fall anges sådan begränsning i produktinformationen på Webbplatserna avseende den Digitala boken.

Krav på Enheter och användningsregler för Digitala böcker

För tillgång till Digitala böcker krävs att Privatkund har tillgång till Enhet med åtkomst till Internet. Privatkund ansvarar själv för sådan tillgång samt för uppfyllande av vid var tid gällande systemkrav, t ex uppgraderingar eller uppdateringar.

Köp och användning av Digitala böcker får endast ske för privat och icke-kommersiellt syfte. Digitala böcker får inte vidareupplåtas och/eller vidareförsäljas eller kopieras (med undantag för kopiering för privat bruk) och inget annat förfogande eller spridning får ske. Det är inte heller tillåtet att modifiera, vidareutveckla, dekompilera eller bakåtutveckla (reversed engineering) Digitala böcker, inte heller får bakomliggande kod formateras om eller på annat sätt påverkas eller nyttjas.

Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Art Mullback / Mullbook Förlag detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via info@mullbook.se eller 0761001007 alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se.

Kund ska återsända varan till Art Mullback / Mullbook Förlag utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Art Mullback / Mullbook Förlag om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Art Mullback / Mullbook Förlag utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Art Mullback / Mullbook Förlag fått varan i retur återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). 

Ångerrätten gäller inte:

förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
produkter som laddas ner direkt till Privatkunds elektroniska enhet, såsom ljudböcker och e-böcker, vars nedladdning redan har påbörjats., och specialbeställda så kallade ”Print on demand”där boken, bilden eller konsten produceras / framställs efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en ”Print on demand”-beställning.

Reklamation

Om Art Mullback / Mullbook Förlag har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Art Mullback / Mullbook Förlag.

Kontakt sker med Art Mullback / Mullbook Förlag via e-post: info@mullback.se eller telefon på nummer 076 100 100 7 eller post till Art Mullback / Mullbook Förlag, Holmen Gård 1, 51393 Fristad.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast 1 månad från leveransdagen.

Art Mullback / Mullbook Förlag följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på konkurrensverket.se

Reklamation ska minst innehålla följande information:

ordernummer och
titel på de produkter som kund vill reklamera.
Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Art Mullback / Mullbook Förlag. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Art Mullback / Mullbook Förlag bekostnad förutsatt att Kund följer Art Mullback / Mullbook Förlag instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.
För e-böcker har Art Mullback / Mullbook Förlag alltid rätt att avhjälpa felet genom omleverans.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätten till de verk som mångfaldigas i form av Digitala böcker innehas av Art Mullback / Mullbook Förlag eller vid återförsäljning av respektive utgivande förlag. Utöver den rätt Kund uttryckligen erhåller enligt dessa Avtalsvillor erhåller Kund inte någon rätt till Digitala böcker eller till immateriella rättigheter med koppling därtill. Alla Digitala böcker är skyddade med vattenmärke eller ett tekniskt kopieringsskydd vilket gör det möjligt att spåra den som köpt Digitala böcker. Skyddet innehåller information om ordernummer och kan förekomma synligt/hörbart eller osynligt/ohörbart.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privat kund tvingande konsumentlagstiftning har Art Mullback / Mullbook Förlag inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Art Mullback / Mullbook Förlag varken för direkt eller indirekt skada.

Art Mullback / Mullbook Förlag ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som är länkade till Mullbook.se eller de mullbook.se länkar till.

Art Mullback / Mullbook Förlag garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatserna och Appen.

Art Mullback / Mullbook Förlag ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Art Mullback / Mullbook Förlag ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatsen.

Art Mullback / Mullbook Förlag ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatsen. Art Mullback / Mullbook Förlag ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Art Mullback / Mullbook Förlag uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösenord.

Translate »
%d bloggare gillar detta: