VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker KRISTDEMOKRATERNA

KD loggaVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG KRISTDEMOKRATERNA

David Lega är Kristdemokrat och kommunalråd i Göteborg. I denna filmsnutt på knappt 3 minuter sammanfattar hon Kristdemokraternas syn på funktionshinderfrågor.

Han menar attm, utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. KD är det enda parti som representeras av en förtroendevald som är funktionshindrad och därmed har egen erfarenhet av frågorna,.

SE FILMKLIPPET

KRISTDEMOKRATERNAS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK A – Ö” finns ett kapitel Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela KD politik beskrivs denna länk

Funktionsnedsättning

Kristdemokraterna står för en människosyn som utgår från människans okränkbara värde och att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till jobb. Det ger livskvalitet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Lönebidragen måste förbättras ytterligare, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa 10 000 personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen.

KOMMENTARKristdemokraterna är det parti inom Alliansen som innehar socialministerposten och ansvarar för politiken inom vård och omsorg. Ändå är det det riksdagspart, som skriver minst om funktionsnedsättning. En del om ämnet näms dock under rubriken ”Vård och omsorg”, vilket återges här:

Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Den ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Vården, liksom omsorgen, måste ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov.

Den svenska hälso- och sjukvården har länge lidit av ett systemfel. Ju rikare Sverige blivit, ju mer pengar som gått till vården, desto längre har vårdköerna blivit. När patienten väl får vård fungerar den oftast bra. Det stora problemet har varit att få kontakt med vården och därefter få behandling. Den s. k. kömiljarden ger nu effekt. Köerna har kortats betydligt men det finns mer att göra, exempelvis ska villkoren för att få del av kömiljarden successivt skärpas. Också tidsramarna i vårdgarantin ska skärpas ytterligare.

Vården ska utgå från den enskildes behov och bli bättre på att värna de med störst behov och de som inte kan tala för sig. Det är gamla och multisjuka, psykiskt sjuka och de med kroniska sjukdomar som far mest illa i vården.

Vårdvalsreformen har gett större valfrihet för patienterna, men det kommer fortsatt att finnas behov för varje landsting att se över sina ersättningsmodeller för att säkerställa att behoven styr och att multisjuka och gamla får den vård de behöver.

Här är några av våra förslag för en ännu bättre vård och omsorg:

• Patientens kontakt och väg genom sjukvården måste bli enklare.

• Ge primärvården ett särskilt äldreuppdrag för en sammanhållen vård för de mest sjuka. De mest sjuka äldre bör få VIP-status i sjukvården.

• Den nationella vårdgarantin måste skärpas ytterligare och uppfyllas över hela landet. Målet ska vara en sjukvård utan köer.

• Maximalt fyra timmars väntetid på akutmottagningen.

• Det förebyggande folkhälsoarbetet måste förbättras.

• Patientsäkerhetstänkandet inom hälso- och sjukvården måste utvecklas för att eliminera undvikbara vårdskador. Öppenhet och ett säkerhetstänkande som i första hand inriktar sig på systembrister i stället för på individuella misstag ökar kunskapen och förbättrar patientsäkerheten.

• Antalet vårdplatser måste utökas för att bättre motsvara behoven.

• Psykiskt sjukas och funktionshindrades behov av god vård och omsorg måste prioriteras.

• Inför en samlad patienträttighetslag som på ett tydligt sätt slår fast vilka rättigheter man har som patient.

• Vården, liksom omsorgen, behöver många olika utförare. Vi välkomnar privata, kooperativa och ideella utförare av vård.

• Vårdpersonalen behöver få en ny framtidstro, bland annat genom kompetensutveckling.

Tandvård
Alla ska våga le. Den tandvårdsreform som infördes den 1 juli 2008 innebar en tandvårdscheck som stöd till förebyggande tandvård och ett högkostnadsskydd. Reformen har kompletterats med stöd för dem som på grund av till exempel sjukdom eller medicinering har drabbats av stora tandskador.

Handikappolitik
Personer med funktionsnedsättning ska ha likvärdiga levnadsförhållanden med resten av befolkningen. Tillgängligheten måste förbättras liksom utbildningsmöjligheterna och förankringen på arbetsmarknaden. Vi vill skapa 10 000 jobb inom den offentliga sektorn för personer med funktionsnedsättning.
Kristdemokraterna kräver att diskrimineringslagstiftningen ska inkludera bristande tillgänglighet.

Äldreomsorg – seniorpolitik
Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Äldre ska ha rätt att åldras med värdighet. Äldre ska ses som individer med skilda intressen och bakgrunder samt mötas med respekt, behandlas väl och kunna känna välbefinnande.
Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro. Men en sammanhållen politik med inriktning mot de äldre i samhället får inte bara handla om vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är viktiga beståndsdelar i det som Kristdemokraterna vill kalla seniorpolitik.

Det behövs en strategi för att möta det demografiskt förändrade samhällets nya behov, men också för att ta tillvara dess möjligheter. Den växande andelen äldre får inte betraktas som ett ”samhällsproblem” utan som ett gemensamt samhällsansvar och som en resurs.
Inom äldrevården måste det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet utvecklas. Bättre samverkan mellan kommuner och landsting kan undanröja många problem.

Vården och omsorgen av demenssjuka är en ödesfråga. Antalet demenssjuka kommer att fortsätta att öka under de närmaste åren. Alla med misstänkt demenssjukdom skall ha rätt till utredning, diagnos och behandling.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)