VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker FEMINISTISKTINITIATIV

FI logga VEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG FEMINISTISKTINITIATIV

Julia Bahner är Feministisktinitiativ och samordnare för skuggriksdagsgruppen. I denna filmsnutt på drykt 3 minuter sammanfattar hon Feministisktinitiativs syn på funktionshinderfrågor. Intressant är att detta är det enda parti som även nämner Funktionhindernormer. Vem bestämmer att man är funktionshindrad?

SE FILMKLIPPET

LÄS FEMINISTISKTINITIATIVS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK” finns ett kapitel Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela F! politik beskrivs denna länk

Funktionshinder och funktionsnormer
Ett funktionshinder uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig omgivning.

F! arbetar för att:

Inleda ett systematiskt arbete med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En handlingsplan ska utformas med förslag på hur varje enskilt område kan förbättras. Arbetet ska följas upp årligen.
För ett tillägg i Diskrimineringslagen som klassar hinder i miljön som diskriminering. Det ska vara möjligt att utfärda sanktioner mot den verksamhet som inte följer lagen.
För stöd till innovationer, etablering och utveckling av företag vars produkter tillgodoser uppfyllelse av tillgänglighetsmålen, med särskilt beaktande av kvinnors behov.
Feministiskt initiativ har en vision om ett samhälle för alla
Människor ska kunna leva likvärdiga liv, få lika möjligheter och kunna delta i samhällslivets alla områden oberoende av funktionalitet. Byggnader, städer, offentlig miljö och kollektivtrafik ska vara tillgängliga så att alla kan delta på lika villkor. Information ska finnas tillgänglig för olika behov, exempelvis lättläst, punktskrift och hörselslinga. Fi:s funktionalitetspolitik är grundad på en syn på funktionshinder som något som uppstår i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och en otillgänglig omgivning som till stor del präglas av fördomar och funktionsnormer.

Detta betyder att det är samhället som i sin utformning skapar funktionshinder hos personer och därmed också bär ansvaret – funktionshinder är inget individuellt problem.
Människor med funktionsnedsättning är inte en homogen grupp
Däremot är det viktigt att inte gruppen personer med funktionsnedsättning homogeniseras då den består av stor mångfald. Men mångfalden består inte endast av den mångfald av funktionsnedsättningar som finns, utan precis som övriga befolkningen spelar kategorier såsom kön, könsidentitet, ålder, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet och medborgarskap roll. För personer med funktionsnedsättning som är i behov av särskilda insatser från samhället kan även personal utgöra en maktfaktor som påverkar individens möjligheter till självbestämmande och inflytande.

Dags att ta FN-konventionen om funktionsnedsättning på allvar
Ett första steg på vägen mot att stoppa fortsatt diskriminering av personer med funktionsnedsättning, är att på allvar börja arbeta i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som trädde i kraft i Sverige 2009. Det är därför viktigt med en helhetssyn inom funktionalitetspolitiken, i syfte att tillgodose ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och demokratiska rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Mänskliga rättigheter ska vara vägledande i detta arbete.

FÖRDJUPNING
Ladda ner ”Funktionalitetspolitik”


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)