VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker CENTERPARTIET

C loggaVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG CENTERPARTIET

Mullback Bloggar har tyvärr inte fått chansen att göra ett filmat inslag om Centerpartiet. På sin hemsida sammanfattar dock Centerpartiet sin politik på funktionshinderområdet så här:

Funktionsnedsättningar
Samhället måste vara tillgängligt för alla och funktionshinder får inte vara ett hinder för människor i vardagen.

Centerpartiet vill:

  • Ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service.

  • Att tillgången till den vanliga arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättning ska blir bättre.

  • Öka det sociala företagandet och göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att starta företag

Håller du med?

LÄS MER

CENTERPARTIET HAR EN OMFATTANDE BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK, SOCIALA FRÅGOR” finns ett detaljerat kapitel om Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela C politik beskrivs denna länk

Samhället ska vara tillgängligt för alla
Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionshinder vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.
Vi stödjer det nya förslaget till lagstiftning som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska vara grund för diskriminering. . Kultur och fritidsintressen ska vara tillgängliga för alla. Likadant är det med skolan.

För dem i behov av mest stöd finns LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är en rättighetslag som ger personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är en viktig lag som vi vill skydda. Vi vill också att de förslag till förbättring som LSS-kommittén tagit fram ska genomföras fullt ut.

Även människor med funktionsnedsättning ska ha rätt att ha ett jobb att gå till och försörja sig själv. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla jobb för alla dem som vill jobba trots att de har en begränsad arbetsförmåga. Det skapar delaktighet. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning.Vi vill bland annat ta bort arbetsgivarnas medfinansieringsansvar, införa fler lönebidragsplatser och skapa fler jobb via Samhall. Dessutom vill vi öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag. Vi vill också att branschorganisationer ska kunna skriva sociala kontrakt för att skapa enklare regler för att anställa människor med funktionshinder. Samtidigt skulle kontraktet i sig innebära att både offentliga och privata arbetsgivare skulle åta sig att öppna upp sina arbetsplatser för människor med funktionshinder.

Vi vill att sysselsättningsgarantin ska omfatta även människor med psykiska funktionsnedsättningar. De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön. Ungdomar som på grund av sitt funktionshinder behöver gå i skolan längre ska ha rätt till aktivitetsersättning.

Att få personlig assistans är viktigt och förenklar vardagen för många människor. Vi har infört ett barnperspektiv och höjt kvalitén genom att valet av personlig assistans ska utgå från individen och mindre från systemet.

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat den unika situation som gäller för varje människa. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning mer möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.

Det är bra att teckenspråk nu har samma status som ett minoritetsspråk, men mer kan göras. Det är exempelvis viktigt att minska den brist på teckenspråkstolkar som finns idag så att det blir lättare för dig som behöver tolk att få den hjälpen.

Människor med funktionsnedsättning vill ha jobb

Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla arbeten för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. Centerpartiet vill bland annat ta bort arbetsgivarnas medfinansieringsansvar, införa fler lönebidragsplatser och skapa fler jobb via Samhall. Dessutom vill vi öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag.

Vi vill också att branschorganisationer ska kunna skriva sociala kontrakt. Genom ett sådant partnerskap skulle man kunna skapa enklare regler för att anställa människor med funktionshinder. Samtidet skulle kontraktet i sig innebära att både offentliga och privata arbetsgivare skulle åta sig att öppna upp sina arbetsplatser för människor med funktionshinder.

Centerpartiet arbetar också för att LSS ska fortsätta vara en rättighetslagstiftning och för att sysselsättningsgarantin ska utvidgas till att omfatta människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det var ett av de förslag som lades fram av LSS-kommittén.

De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön. Ungdomar som på grund av sitt funktionshinder behöver gå i skolan längre ska ha rätt till aktivitetsersättning.

Mer individuellt anpassad personlig assistans

Att få personlig assistan är betydelsefullt och förenklar vardagen för många. Alliansregeringen har arbetat för att höja kvalitén på assistansen samt att föra in ett barnperspektiv. Man har också beslutat om mer individuellt anpassade insatser. Nu finns det behov av att följa upp hur Försäkringskassan gör sina bedömningar vad gäller assistansersättningen. Centerpartiet är öppet för att intentionen med LSS ska skrivas in tydligare i lagen.

Valfrihet för människor med funktionshinder

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter individens behov. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.

Dessutom vill vi ha jämställdhet levnadsvillkoren för flickor och pojkar samt kvinnor och män med funktionsnedsättningar.

Öka tillgängligheten till teckentolkar

Det är bra att teckenspråk nu har samma status som ett minoritetsspråk, men mer kan göras. Flera centerpartister arbetar aktivt i riksdagen för att komma till rätta med tolkbristen


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)