Upprop om att värna de mest utsatta i skolan

visslareSmå verksamheter behövs som visselblåsare. Det blir tydligt om ni läser mina bloggar om skolan de senaste veckorna.

Som en mycket liten verksamhet, är Move & Walk i ett mycket ekonomiskt utsatt läge. Förlorar de skolpengen för en enda elev en månad, påverkar det hela verksamheten. En privat verksamhet har ingen möjlighet att äska mer pengar från skolförvaltning eller kommunens politiska nämnd. Detta bör beaktas när man ondgör sig över vinst i skola och vård. Vinstviljan är ett motiv till att hålla budget, som kommunala verksamheter saknar. Kanske en av anledningarna till att Sahlgrenska och till och med hela stadsdelar i Göteborg, går med underskott. Tjänstemännen som förvaltar vet ändå att de får extra anslag från politikerna. Där är konkurs och avsked sällan något verkligt hot.

Move & Walk arbetar inom särskolan, där det inte finns samma riktlinjer som inom den allmänna skolan. På grund av att riktlinjer saknas utsätts dessa elever för ett godtycke i förvaltningen när dessutom det regelverk som finns förbises. Den lilla skolan Move & Walk agerar ibland visselblåsare för dessa elever, som annars lätt glöms bort i den stora verksamheten. Ibland med stora advokatkostnader som följd.

reglerAtt regelverk saknas leder också till stora administrativa kostnader på grund av att skolförvaltningarna komplicerar och försvårar handläggningen, se tidigare inlägg.

För oss är stordrift och kraven att allt ska vara rättvist och lika för alla, det stora hotet mot våra elever. Våra elever behöver omfattande specialanpassning av vardag, skola och vård.

Stordriften och likriktningen försvårar livet för våra elever, oavsett om den sker i offentlig eller privat regi.

Sverige är till för alla och alla har rätt att gå i skolan, även ett litet barn som är så svårt skadat att det också behöver vård, för att klara skoldagen, hur mycket specialanpassning som än krävs.

Förvaltningen av resurserna till denna lilla målgrupp måste ses över och vi hoppas att det enskilda barnets bästa ska vara ett viktigare mål än någon politiskt ideologi eller förvaltningsmässig synpunkt.

politikOavsett partipolitisk färg känner vi ett mycket stort stöd och förståelse från de politiker som besöker oss och ser det arbete vi utför på dessa mycket gravt skadade barn, som egentligen saknar förutsättning för både liv och utveckling överhuvudtaget, utan samhällets stöd.

Att politiker som ytterst ansvarar för förvaltningen i kommun och region kommer på besök ser vi som mycket viktigt. Ni är välkomna. Våra elever är MYCKET beroende av ert stöd och er förståelse för deras unika situation.

Svensk politik har en tradition av att vara inneslutande, där den sociala omsorgen ska ge ett drägligt liv även för de mest utsatta. Move & Walk skola ser sig själv som företrädare för den lilla gruppen av neurologiskt funktionshindrade, som behöver specialinsatser. Denna grupps förutsättningar FÖRSÄMRAS betydligt om de tvingas in i generella pedagogiska sammanhang.

Visst är den generella skolpolitiken viktig för det stora flertalet, men politiken blir storslagen om den också har förmåga att innesluta det speciella och unika. Förutsättningar för specialpedagogiska och socialpolitiska insatser för det mest utsatta, finns endast i en mycket välfungerande och engagerad politisk förvaltning, en inneslutande skol- och social-politik som gjort Sverige känd världen över.