Tillbakablicken Blekinge: Det nya brevet gav äntligen svar
Inte mitt fel
Inte mitt fel

Föräldrarnas förtvivlade brev om förvaltningens mobbing till både politiker och tjänstemän fick bara svar från Habiliteringschef Maj-Lis Olsson, att hon inte förstod föräldrarnas klagomål. Hon ansåg att både hon själv och den habilitering hon var chef över, gjorde så gott de kunde.

Hur skulle jag komma vidare? Varför svarade ingen annan än Maj-Lis? Hur skulle jag få politikerna att svara? Politikerna är ju de ytterst ansvariga för hur Sverige förvaltas, tjänstemanna ansvaret är ju avskaffat sedan 1976.

9 dagar efter att jag fått Maj-Lis svar, beslutade jag mig för att skicka ett nytt brev till både politiker och tjänstemän.

 

Mail skickat 2013-02-21

FRÅN mig

TILL

Habiliterngschef Maj-Lis Olsson, Förvaltningschef Kristina Möller

Även till Landstingsråden
Kalle Sandström (S), Per-Ola Mattsson (S), Alexander Wendt (M)

och till Landstingsfullmäktigledarmot Clas-Olle Jonsson

Och för kännedom till fd Landstingsråd
Marie Sällström (S)

 

Fråga igen
Fråga igen

Hej

Jag fick svar från Maj-Lis Olsson. Det är korrekt men knappast svar på de drabbades problem.

De problem de drabbade vill ha lösta är följande:

  1. Godtycke vad gäller remiss skrivning. Läkare skriver inte remiss för att ansvarig antytt att pengarna är slut. Är det ett värdigt sätt att bedriva god hälso och sjukvård?
  2. Svårigheter att förstå om ni har ett kösystem och i så fall om det finns regler för detta kösystem. Finns det ett kö-system, ska det finnas, gäller vårdgarantin?
  3. Anvisning av träningsperiodernas omfattning. För att KP-träning ska bli effektiv behandling krävs att träningen sker i grupp med patienter med liknande diagnos och mognad. Att placera ett barn i fel grupp, på grund av att er remiss anger gruppval (2 eller 4 timmarsgrupp), kan innebära att behandlingsresultaten uteblir. Vem ska avgöra vem som ska få vad? Detta borde avgöras efter behov i nära samarbete med den verksamhet som utför behandlingen. Varför görs inte det?
  4. Möjligheten till granskning av hur de pengar som avsatts till KP används, då så många få besked att pengarna är slut. Det nuvarande avtalet hänvisar och har sin grund i tidigare avtal. Inte någonstans i dessa upphandlingsdirektiv anges några specificerade ekonomiska ramar för barn. Endast för träning för vuxna är en summa angiven. Vem har och har rätt att besluta om ett sådant tilläggsdirektiv med en tydlig ekonomisk begränsning utöver upphandlingsavtalet.

Jag hoppas att någon mer än Maj-Lis vill sätta sig in i ärende, så att föräldrarna tillslut kan få ett svar på hur ovanstående problem ska åtgärdas och förbättras. Viktigt är också att de får ett värdigt bemötande för att komma från den vanmakt de nu känner, när ingen svarar eller tycks förstå eller ens vill åtgärda problemen.

Med vänlig hälsning

Lars Mullback

 

REDAN SAMMA DAG KOM ETT SVAR FRÅN DEN POLITISKA LEDNINGEN

Landstingsråd Per-Ola MattssonMail skickat 2013-02-21

från: Landstingsråd Per-Ola Mattsson

till: Lars Mullback

Habiliterngschef Maj-Lis Olsson, Förvaltningschef Kristina Möller

Landstingsråden Kalle Sandström (S), Alexander Wendt (M)

och till Landstingsfullmäktigledarmot Clas-Olle Jonsson

Och för kännedom till

Diarium

Hej Lars.
Landstinget Blekinge remitterar sedan drygt 15 år till behandling enligt konduktiv pedagogik. Upphandling har skett och Move & Walk i Göteborg erbjuder 4-veckors behandlingsperioder med 2-4 timmars behandling per dag och i internatform. Remittering sker via landstingets habiliteringsorganisation.

Under 2012 önskade och beviljades sammanlagt åtta barn och ungdomar en träningsperiod med konduktiv pedagogik. Kostnaden rymdes inom budgetramen på 300 000 kr.

pengarAvsatta medel för 2013 (300 000 kr) blev intecknade genom sammanlagt sju beviljade remisser, redan vid ingången av 2013. Att genomföra en behandlingsperiod dels på fyra veckor dels på annan plats än i hemkommunen, kräver framförhållning och planering för den enskilda familjen. Ansökningar om träningsperiod kan därmed komma in till förvaltningen tidigare än den önskade perioden. Efter årsskiftet har det redan tillkommit tre remisser, som förvaltningen med nuvarande budget inte ansett sig kunna bevilja. Enligt förvaltningen kan ytterligare barn, ungdomar och vuxna komma att önska träningsperiod under 2013.

Förvaltningen (Maj-Lis Olsson) har tagit initiativ och kommer att tillställa Hälso- och sjukvårdsnämnden en begäran om utökade resurser, för att dels klara de tre senaste remisserna, dels kunna bevilja även andra som förmodas komma. Frågan är alltså ännu inte politiskt behandlad men mitt besked idag är ändå att de tre senaste remisserna ska beviljas. Vi kommer också att säkerställa att det finns en ekonomisk beredskap för förvaltningen att kunna bevilja ytterligare remisser under 2013.

Vad beträffar budgetramen för 2014, kommer frågan att tas upp i samband med budgetberedningen, med start i maj.
Med vänlig hälsning

Per-Ola Mattsson (S)
Landstingsråd.

 

MINA FUNDERINGAR

Politikerna hade tagit föräldrarnas kritik på allvar.

Jag var så glad att jag nästan grät. Det verkade som vi lyckats, som om den 13 månader gamla babyn skulle få hjälp, som om de övriga föräldrarna skulle få besked i tid…

Jag skrev med en gång tillbaka till politikerna och tackade.

tackMail skickat 2013-02-21

Från mig

Habiliterngschef Maj-Lis Olsson, Förvaltningschef Kristina Möller

Även till Landstingsråden
Kalle Sandström (S), Per-Ola Mattsson (S), Alexander Wendt (M)

och till Landstingsfullmäktigledarmot Clas-Olle Jonsson

 

Hej

Tack för detta klargörande

Jag ska förmedla detta till berörda föräldrar. De kommer bli glad, slipper oron för detta.

Med Vänlig Hälsning

Vänligen, Sincerely

Lars Mullback

 

Jag skrev sedan till föräldrarna. Hur de reagerade kommer i nästa tillbakablick.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.