Lyft debatten om vinster i välfärden. Har MP anammat V:s populistiska plakatpolitik?

V MPVänsterpartiets Jonas Sjöstedt hamrar in sloganen ”varje krona ska gå till vård och omsorg” i denna långa valrörelse, som redan tycks startat inför höstens riksdagsval. Jonas slogan är så kraftfull och välformulerad att till och med Miljöpartiet anammat denna populistiska plakatpolitik. Men vad leder det till egentligen, om vinster förbjuds välfärden? Populistiska lösningar på svåra frågor har ofta en tendens att lösa en detalj, som är enkel att förstå och förklara med ett klatchit uttalande. Med populistiska förslag är ofta ogenomtänkta och ger oönskade effekter, som till och med motverkar de syftet med förslaget.

Om vi nu skulle förbjuda vinster i vårdoch skola, skulle det leda i rätt riktning. Skulle det skapa ett bättre samhälle, ett samhälle vi vill leva i? Här är några reflextioner:

 • För att starta ett företag krävs investeringar. De investeringarna kan ägarna få tillbaka först om bolaget går med vinst. Vinsten är alltså en återbetalning av investerade pengar. Har man tur går företaget bra, då får man vinst på investeringarna. Vem skulle sätta in pengar på banken, om man visste att man aldrig fick ränta, ja, om man visste att det till och med var förbjudet att ta ut de pengar man satt in?

bank

 • Vem ska investera, satsa de pengar som behövs för att starta nya verksamheter, försöksverksamheter för att utveckla, pröva nya behandling och pedagogiska metoder? Ska staten bidra i en investeringspott, där experter, representanter för det det offentliga, ska bestämma vad som ska få utvecklas. I så fall hade Move & Walk aldrig fått investeringsstöd. Vi startade tack vare att CP-skadade och deras föräldrar, lyckades få några småföretagare att tro på ett helt nytt koncept, som en ungersk invandrar kom hit med. Ett koncept som experter och etablissemang både förkastade och ansågs vara farligt. Nu växer Move & Walk över hela landet, tack vare efterfrågan för det vi erbjuder. Och vi kan växa, starta nya verksamheter, tack vare att vi vågar investera, för än så länge vet vi, att vi får tillbaka pengarna och kan bygga vidare. Om Vänsterpartiets och Milöpartiets förslag om förbud för vinster i välfärden går igenom, får vi väl sätta in pengarna på banken, istället för att fortsätta investera i den vård, som så många efterfrågar, med som den offentliga vården vare sig kan eller vill erbjuda denna lilla målgrupp.
 • OBS den offentliga vården och skolan styrs inte i första hand av efterfrågan. Konduktiv Pedagogik är återigen ett tydligt exempel. Dess målgrupp har verkligen skrikit efter Konduktiv Pedagogik sedan 1997. Inte en enda offentlig verksamhet har hörsammat målgruppens högljutt uttryckta efterfrågan. Inte ens experterna, de offentligt finansierade forskarna på området, har ens försökt förstå eller förklara målgruppens kritik mot den offentliga vården och varför de efterfrågar Konduktiv Pedagogik.

vägen

 • Ingen vill tjäna pengar på sjuka och skadade människor, men alla vill att de ska få rätt och bra vård. Att förbjuda vinster i välfärden leder ofelbart till att storskalighet och generella lösningar gynnas på bekostnad av små grupper behov.
 • Alla vill också att ”varje krona ska gå till vård och omsorg”. Men vad betyder det? Konduktiv Pedagogik kostar ungefär 1% av den offentligt drivna habiliteringens budget. Under ett år träffar en patient som tränar Konduktiv pedagogik sin tränare mellan 50 och 80 timmar. Samma patient träffar behandlande personal mellan 20 och 30 timmar per år på habiliteringen, övrig tid sitter habiliteringspersonalen på interna möten. Visst, ”varje krona ska gå till vård och omsorg”, men det ska vara vård och omsorg som kommer patienterna till del, inte en vård och omsorg för att skapa sysselsättning för vårdpersonalen.
 • Vinster i välfärden är ett mycket litet ekonomiskt problem om man jämför med de kostnader som storskalighet och en trög offentlig vård orsakar. Att förbjud vinster i välfärden leda otvivelaktigt till färra aktörer på marknaden och därmed ökad storskalighet. Varför vill Miljöpartiet driva en politik mot storskalighet, när ni säger er stå för mångfald och småskalighet?
 • Men stiftelser och och icke vinstdrivande föreningar, är inte det mer passande verksamhetsformer för att utveckla vård och skola?  Jovisst, de har alltid varit tillåtna i Sverige, även då privat vård och skola var förbjuden i Sverige. Dessa verksamheter drivits oftast av kyrkan eller några entusiaster. Det är tack vare dessa entusiaster som det till exempel finns Montesori- och Waldorf-skolor i Sverige. Det är mycket bra att dessa allternativ finns. Det är många fler som skulle behöva alternativa pedagogiken. Alla vet ju vilka problem svenska skolan har, men de alternativa idealistiskt drivna skolorna är bara en marginell företeelse, mycket på grund av att de är just ideella utan ekonomiska muskler att utvecklas.

kyrka

 • Dessa ideella verksamhet bidrar sällan till att driva utveckling och förnyelse, dels för att de saknar ekonomiska muskler, men också för att bidragsgivarna utser experter för att driva verksamheten. Ideela verksamheter liknar därför offentliga eftersom de är expertstyrda i första hand. Efterfrågan och målgruppens efterfråga är inte det primära styrmedlet. Bräcke Östergård är en icke vinstdrivande verksamhet inom habiliteringsområdet. De har Konduktiv Pedagogik i liten skala, men inte på grund av efterfrågan, ut på grund av en framsynt VD Per Eckerdahl. Men de har endast marginellt bidragit till att Konduktiv Pedagik vuxit och etablerat sig i Sverige.
 • Alla vill utveckling och förnyelse. Att förbjuda vinster i välfärden leder otvivelaktigt till förre privata vårdföretag. Att kunna etablera företag är en grundbult för utveckling och förnyelse. Vilka länder förknippar vi med innovation och nyskapande? Ja, inte är det de med en stark centralmakt och stor offentlig sektor.
 • Förbud mot vinster i välfärden är en kvinnofälla. Varför betraktas inte vård och barnuppfostran och skola som arbete, som får kosta pengar och kan utvecklas och förnyas genom nya verksamhetsformer?
 • Varför ska gubbarna, som bygger sjukhuset, få ta ut vinst i sina företag, när inte sjuksköterskan som jobbar i samma hus får göra det? Att förbjuda vinster i välfärden är en patrialkalisk rest, som gå helt stick i stäv och motverkar den feminism miljöpartiet säger sig stå för,
 • Det är bra att gubbarna som bygger får ta ut vinst, för det gynnar utvecklingen av hela byggsektorn från utveckling av material till byggmetoder.

byggarb

 • Att vinster är tillåtna i byggsektorn gör att det finns flera företag på maknaden, så byggarbetarna kan byta arbetsgivare om de inte trivs eller får för dåligt betalt.
 • Att förbjuda vinster i välfärden leder i förlängningen till att vi cementerar kvinnans roll på arbetsmarknaden, där kommuner och landsting är de enda arbetsgivarna med makt över allt från lön till behandlingsmetod.
 • Privata skolor och vårdföretag missköter sig. Det är möjligt att så händer ibland. Men det gör kommunala verksamheter också. Men en stor skillnad är att privata företag är utbytbara, det är inte kommunala verksamheter. Ett privat hemtjänst företag misskötte sig i våras i Lerum. Det tog bara ett par veckor innan kommunen sa upp avtalet med förtaget, så fick mer seriösa entreprenörer ta över. För några år sedan larmade kommunanställda i Norrland att gamlingarna låstes in och vanvårdades på det kommunala ålderdomshemmet. Ansvarig politiker sa då att det var den omsorg de hade råd med.
 • De norrländska gamlingarna fick ingen mer seriös och omtänksam entreprenör. Kommunen driver fortfarande äldreboendet, självklart, så är det när det offentliga är det enda alternativet.
 • Och ännu värre skulle det vara, om de norrländska gamlingarna inte hade något alternativ, inget att byta till. Vinster i välfärden har gett gamla, sjuka, funktionshindrade, mobbade, skoltrötta elever möjlighet att byta, välja och därmed påverka sina egnas liv. Begränsa inte denna möjlighet för dessa utsatta grupper genom att förbjuda vinster i välfärden.

politikpikarSverige har av tradition varit en blandekonomi. En stor del av nyckeln till att Sverige kunna bli en välfärdsstat, med ett starkt socialt skyddsnät för alla, är just på grund av att det offentliga och det privata har arbetat sida vid sida och dragit nytta av varandras förtjänster. Undantaget har varit välfärden. Det har lett till att kvinnor halkat efter i lön, att sjukhusen har blivit offentliga kolosser som ingen har överblick över, att verksamheter helt nonchalerar sin målgrupps önskningar och behov. Att några riskkapitalister har skott sig och plockat ut orealistiska vinster, är förfärlig. de borde skämmas och straffas. Men kasta inte ut barnet med badvattnet. Vinster i välfärden är bra på många sätt, för allas vår framtid.

För oss CP-skadade har möjligheten att driva privat vård och skola, varit helt avgörande. Det är lite ironiskt, för de flesta av våra barn kommer kräva samhällets stöd hela livet. Vi är beroende av bidrag, omsorg och andra, för samhället kostsamma, sociala insatser. Det är ju tack vare socialdemokraternas folkhemstanke och sociala reformer, som vi skadade, lytta, krymplingar, fått flytta från fattighus och undantag och från 1963 fått rätt att gå i skolan. Det är ju vänsteridealen, som gjort oss till samhällsmedborgare, med fullständiga rättigheter, inte moderatslagans om frihet och egenansvar.

Så komplicerat är livet, även för skenbart hjälplösa CP-skadade barn. Vi, särskilt vi, behöver både en stark välfärds stat och möjlighet till det fria valet. Man måste inte förkasta de socialistiska rättviseidealen bara för att individens frihet också måste värderas i vårt gemensamma samhällsbygge.

bitterhet2011 var jag medlem i moderaterna. Det är jag inte längre. De har inte klarat att ta det sociala ansvaret eller ansvaret om miljö och klimatpolitik, som jag hoppats. Miljöpartiet var ett alternativ som jag övervägde, men valfrihet och möjlighet till småskalighet även i välfärden är alltför viktiga aspekter, att jag aldrig skulle kunna rösta på ett parti som hotar dem.

Som idé skulle jag vilja vara socialist, med drömmen om rättvisa och jämlikhet åt alla. Men livet har lärt mig att rättvis inte är samma för alla. Inte ens jämlikhet är samma för alla. Vi människor är individer, som kräver specialanpassning för att rättvisa och jämlikhet ska bli verklig och eftersträvansvärd. Särskild behöver samhällets svagaste grupper småskalighet och individ anpassning för att klara livet på ett drägligt sätt.

Människan utveckling baseras främst på motivation. Är vi motiverade kan vi göra under. Det offentliga är mycket viktigt för storskalig rättvisa, men storskaliga offentliga inrättningar är mycket svåra att förändra och förnya, motivationen för personalen att försöka förbättra är därför låg. För förnyelse och förändring krävs småskalighet och möjlighet till personlig vinning för att ge utrymme till motivation för förnyelse.

I spänningsfältet mellan sociala omsorg, individens fria val, rättvisa, jämlikhet, särlösningar och enskil vinning och motivation ska politiken formas. Alla dessa oförenligas saker ska rymmas. Populistiskaförenklingar leder alltid fel och riskerar att ge ett samhället som vi absolut inte vill ha.

Det finns politiska och rättsliga sätt att komma åt de som missbrukar offentliga medel, även riskkapitalister i välfärden. Sätt dit dem, förbjud dem. Men förbjud inte vinster i välfärden. Det skulle leda till ett samhälle, i alla fall jag, inte vill ha.

Vill till sist också tillägga att jag har inga ekonomiska intressen i Move & Walk, men mycket starkt engagemang, eftersom pedagogiken betyder så mycket för så många neurologiskt funktionsnedsstta, ofta med svåra skador.

Se gärna filmen, Vi  gör skillnad, 7 minuter, där jag själv medverkar.

https://vimeo.com/95081000%5B/embed%5D


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.