Konduktiv Pedagogik, som ett system av kunskap

Konduktiv pedagogikspecialpedagogik med kunskapsbas i rörelsehinder

Att arbeta med barn och ungdomar i skolan är att vara i livet. Det innebär att du måste relatera till allt, eftersom livet består av allt. Därför är kraven på kunskap; komplexitet och helhet. Det innebär att kunskap måste komma från olika discipliner (från filosofi över psykologi, pedagogik och medicin). All kunskap måste ingå i varje situation. Specialpedagogik kännetecknas av dessa krav, när det är bra.

Kunskap om barn och unga med funktionshinder är en del av specialpedagogiken. Sedan början av artonhundratalet har specialpedagogik utvecklats för alla funktionshinder utom för rörelsehindrade.

Specialpedagogik med kunskap om funktionshinder finns för:

  • Autism / neuropsykiatriska syndroms
  • Utvecklingsstörning
  • Synskadade
  • Hörselskadade

Undantaget är rörelsehinder. Det finns ingen specialpedagogik utvecklad för de speciella behov rörelsehindrade har.

Det innebär att de lärare som studerar specialpedagogik inte får kännedom om rörelsehinder, när de studerar. Konsekvenserna är att lärarna inte har den kunskap de behöver för att stödja eleverna, därför att de inte vet vad ett rörelsehinder innebär och saknar grundkännedom bland annat om motorisk utveckling.

Ibland samarbetar lärarna med sjukgymnast, för att täcka denna kunskapsbrist, men inte alltid.

Konduktiv pedagogik är det enda kunskapsystem som innefattar kunskap om motoriska funktionshinder på det pedagogiska fältet.

För att lära en rörelse krävs samarbete mellan många funktioner, till exempel språk, intellektuella kapacitet och känslor. För att lära sig språk krävs samarbete mellan många funktioner, till exempel rörelser, intellektuella kapacitet och känslor.

Rörelsehindret påverkar alltså alla områden. Konduktiv pedagogik är den enda specialpedagogik med kunskapsbas i rörelsehinder, som utvecklar elevernas alla funktioner.

Ingrid Liljeroth

Universitetslektor, Filosofie doktor

Kommentera