Följdfrågor till Örebro

2014-04-15 15.06.01Under våren har jag försökt föra en dialog med habiliteringen i Örebro. De har anslagit extra medel till träning, där även Konduktiv Pedagogik skulle vara ett valbart alternativ.

Eftersom habiliteringschef Kenneth Karlsson endast gav mycket generella och undanglidande svar på mina ganska konkreta frågor, skrev jag till den politiska landstingsledningen i Örebro Län för att se om de kunde hjälpa mig att få fram mer substantiella svar på mina konkreta frågor.

Till min stora glädje svarade Martin Lind, Ordförande i nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel redan den 15 maj.

Ni kan följa hela denna dialog genom att välja Kategori Örebro, Martin Linds svar finns i sin helhet på denna direktlänk.

Som ni kunde se av gårdagen blogginlägg tyckte Martin Lind att jag spekulerar friskt om saker som han ansåg att jag inte hade frågat om. Anledning till att jag dröjt att fortsätta dialogen med Martin Lind, är att jag ville publicera Tillbakablicken från Blekinge först. Svårigheterna i Blekinge, att få konkreta och begripliga svar på enkla konkreta frågor, påminner mycket om de problemen jag möter nu i Örebro.

Kanske är det lättare för både den politiska ledningen och habiliteringchef att förstå frågeställningarna, när de kan läsa om hur debatten gick till i ett annat landsting. Läs gärna Kategori Tillbakablicken Blekinge 

Martin Lind uppmanade mig i sitt mail, att återkomma med ”mer specifika funderingar”. Jag väljer att upprepa samma frågor, men ska försöka tydliggöra på vilken nivå jag förväntar mig svaren.

FEÅGA 1. Enligt habiliteringschef kommer habiliteringen i Örebro under 2014 betala ut ersättning ( efter begäran och individuell behovsprövning) för intensivträningsinsatser motsvarande era <Konduktiv Pedagogik? min anm.>, betyder det direktupphandling?

Du har inte svarat på frågan. Kommer landstinget upphandla de verksamheter, ni uppger att ni ska erbjuda, eller är det ett ekonomiskt stöd till patienten eller…

FRÅGA 2. Vilka kvalitetskrav kommer ni ställa på de verksamheters som upphandlas? Tillexempel registrering hos socialstyrelsen.

Du svarar: Landstinget har ingen lista på ackrediterade utförare. Vid tillfällen där det finns behov kan barn- och ungdomshabiliteringen som del i vårdplanering erbjuda vård eller behandlingsformer från annan utförare.

Intensivträningsinsatser är ett mycket generellt spektrum. Det finns stora risker med intensivträning av neurologiskt funktionhindrade. Ingen intensivträningsform för neurotiskt funktionshindrade har pågått över längre tid, på  grund av att de avbrutits av olika orsaker, därför saknas beprövad erfarenhet på detta område. Enda undantaget är Konduktiv Pedagogik, en pedagogisk träningsform som ofta bedrivs kontinuerligt. Av habiliteringen betäckas denna pedagogiskt utformade behandling som ”intensivträning”. Konduktiv Pedagogik har bedrivits sedan 1940-talet i en obruten tradition och bygger därmed på lång beprövad erfarenhet, där risker och kompilation inte uppstått under alla dessa år.

Habiliteringen har medicinskt ansvar för den habilitering som erbjuds. Jag upprepar frågan: Vilka kvalitetskrav kommer ni ställa på de verksamheters som erbjuds/upphandlas? Tillexempel registrering hos socialstyrelsen.

2014-04-15 15.05.493. Hur kommer målgruppen informeras om denna möjlighet?

Ditt svar: Familjer får information om den vårdinsats landstinget erbjuder. Utifrån vårdplaneringen informeras också om möjligheten till vårdinsatser som erbjuds av andra än landstinget om det bedöms vara aktuellt.

I bland annat Tillbakablicken Blekinge uppmärksammas problem med information. brist på och även medveten felaktig information från habiliteringenssida bekräftas också i doktorsavhandlingen Habilitering i Fokus.

Följdfrågor 3 a. Finns skriftlig information? b. Hur ser den ut? c. Till vem har den gått ut? d. Hur många har fått den? e. Vilka diagnosgrupper? f. Om inte informationen är generell, hur väljs målgruppen ut?

4. Hur kommer urvalsprocessen att gå till?

Du gav inget svar. I denna fråga ligger naturligtvis ekonomiska begränsningar. Hur mycket är anslaget? Är något öronmärkt till externa insatser eller skulle habiliteringen kunna använda allt i sin interna verksamhet,

Om Konduktiv Pedagogik skulle erbjudas till hela målgruppen riskerar budgettaket för direktupphandling. Hur ställer ni er till detta?

5. Finns kompetens inom er verksamhet för att bedöma vem som är lämplig för KP, eller hur kommer denna kompetens inhämtas?

Du svarar inte. Frågan är mycket motiverad eftersom inte Konduktiv Pedagogik inte erbjuds inom något svensk offentligt driven habilitering. För urval och remiss KRÄVS specialkompetens. I de flesta landsting som erbjuder Konduktiv Pedagogik är det den Konduktiv Pedagogiska verksamheten. Se återigen Blekinge, som prövade att överlåta ansvaret till habiliteringen. Sedan mars 2014 är habiliteringen i Blekinge helt frånkopplad från Konduktiv Pedagogik, på gått och ont.

6. Hur ska utvärderingen ske och vad ska utvärderas?

Du svarar: Utvärderingen sker efter ett år. Utvärderingen fokuserar på omfattning, kostnad och effekt utifrån ett brukarperspektiv.

Ska alla insatser som ni betecknar som intensiträningsformer, utvärderas i en klump? Vad förväntar ni er att utläsa av en så generell utvärdering annat än kostnaden för 2014? För att värdera framtida kostnader MÅSTE ni veta hur stor procent av det totala antalet som erbjudits detta försök. För att utvärdera effekt utifrån ett brukarperspektiv MÅSTE ni veta vilka typer av insatser som erbjuds och eventuellt ställa dem mot varandra, men är underlagt så stort?.

2014-04-15 14.18.03SLUTORD

Naturligtvis skulle jag kunna göra denna frågelista mycket mer detaljerad. Frågorna är inte till för att jävlas, utan för att det är hög tid att habiliteringen granskas.

En av deras målgrupper har mer eller mindre högljutt efterfrågat specifikt Konduktiv Pedagogik som komplement till habiliteringens övriga insatser i 20 år.

Det är MYCKET förvånande att inte en enda habilitering har hörsammat detta.

60% av landstingen erbjuder Konduktiv Pedagogik för att den politiska ledningen hörsammat målgruppens efterfrågan,  ofta mot professionens inrådan.

Än mer anmärkningsvärt är att habiliteringsprofessionen inte förstår eller har försökt sätta sig in i skilnaderna mellan intensivträning generellt och den specifika pedagogiska behandling målgruppen efterfråga och upplever värdet av.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.