Upprop om att värna de mest utsatta i skolan

visslareSmå verksamheter behövs som visselblåsare. Det blir tydligt om ni läser mina bloggar om skolan de senaste veckorna.

Som en mycket liten verksamhet, är Move & Walk i ett mycket ekonomiskt utsatt läge. Förlorar de skolpengen för en enda elev en månad, påverkar det hela verksamheten. En privat verksamhet har ingen möjlighet att äska mer pengar från skolförvaltning eller kommunens politiska nämnd. Detta bör beaktas när man ondgör sig över vinst i skola och vård. Vinstviljan är ett motiv till att hålla budget, som kommunala verksamheter saknar. Kanske en av anledningarna till att Sahlgrenska och till och med hela stadsdelar i Göteborg, går med underskott. Tjänstemännen som förvaltar vet ändå att de får extra anslag från politikerna. Där är konkurs och avsked sällan något verkligt hot.

Move & Walk arbetar inom särskolan, där det inte finns samma riktlinjer som inom den allmänna skolan. På grund av att riktlinjer saknas utsätts dessa elever för ett godtycke i förvaltningen när dessutom det regelverk som finns förbises. Den lilla skolan Move & Walk agerar ibland visselblåsare för dessa elever, som annars lätt glöms bort i den stora verksamheten. Ibland med stora advokatkostnader som följd.

reglerAtt regelverk saknas leder också till stora administrativa kostnader på grund av att skolförvaltningarna komplicerar och försvårar handläggningen, se tidigare inlägg.

För oss är stordrift och kraven att allt ska vara rättvist och lika för alla, det stora hotet mot våra elever. Våra elever behöver omfattande specialanpassning av vardag, skola och vård.

Stordriften och likriktningen försvårar livet för våra elever, oavsett om den sker i offentlig eller privat regi.

Sverige är till för alla och alla har rätt att gå i skolan, även ett litet barn som är så svårt skadat att det också behöver vård, för att klara skoldagen, hur mycket specialanpassning som än krävs.

Förvaltningen av resurserna till denna lilla målgrupp måste ses över och vi hoppas att det enskilda barnets bästa ska vara ett viktigare mål än någon politiskt ideologi eller förvaltningsmässig synpunkt.

politikOavsett partipolitisk färg känner vi ett mycket stort stöd och förståelse från de politiker som besöker oss och ser det arbete vi utför på dessa mycket gravt skadade barn, som egentligen saknar förutsättning för både liv och utveckling överhuvudtaget, utan samhällets stöd.

Att politiker som ytterst ansvarar för förvaltningen i kommun och region kommer på besök ser vi som mycket viktigt. Ni är välkomna. Våra elever är MYCKET beroende av ert stöd och er förståelse för deras unika situation.

Svensk politik har en tradition av att vara inneslutande, där den sociala omsorgen ska ge ett drägligt liv även för de mest utsatta. Move & Walk skola ser sig själv som företrädare för den lilla gruppen av neurologiskt funktionshindrade, som behöver specialinsatser. Denna grupps förutsättningar FÖRSÄMRAS betydligt om de tvingas in i generella pedagogiska sammanhang.

Visst är den generella skolpolitiken viktig för det stora flertalet, men politiken blir storslagen om den också har förmåga att innesluta det speciella och unika. Förutsättningar för specialpedagogiska och socialpolitiska insatser för det mest utsatta, finns endast i en mycket välfungerande och engagerad politisk förvaltning, en inneslutande skol- och social-politik som gjort Sverige känd världen över.

Diskriminering i offentlig förvaltning – ett exempel från skolans värld, Göteborg

förvaltningDet är vanligare än man tror att diskriminering inom offentlig förvaltning beror på personliga tyckande hos tjänstemännen. Personlig människosyn, livsåskådning och politiska åsikter påverkar de förvaltande cheftjänstemännen, ibland mer än de direktiv, som borde styra och göra det sociala skyddsnätet rättvist, lika för alla.

Det kommer bli många  exempel i Mullback Bloggar, på att samhällets stöd till neurologiskt funktionsnedsatta, är mycket godtyckligt och orättvist. Ofta beror det på att tjänstemän tar sig rätten, att bestämma efter eget huvud, istället för att följa efterfrågan och demokratiskt fattade beslut.

Detta första exempel på diskriminering och orättvis behandling i offentlig förvaltning gäller Move & Walk-skola.

I skollagen står det att kommunen har skyldighet att handlägga och behandla kommunala och privata skolor lika, men verkligheten ser inte alltid ut så.

En autistisk flicka började på Move& Walk-gymnasiesärskola efter att ha gått kommunal grundsärskola. Flickans habiliteringsläkaren anser att hon bör vistas i Afrika under vinterhalvåret. Detta är så viktigt att läkaren skrivit ett bestämt intyg om detta. Vårdkostnaderna blir för höga om hon stannar i Sverige på vinter. Flickan har därför varit i Afrika varje vinter. flera år, även under grundskoletiden.

Den kommunala skolan har fått skolpeng, även då flickan varit utomlands. Trots att någon egentlig distansundervisning inte förekommit.

afrikaNär flickan kom till Move & Walk utarbetades och genomfördes en omfattande distansundervisning under flickans tid i Afrika. Dessutom gav Move & Walk flickans föräldrar och assistenter specialkurser inför resan, för att de skulle kunna tillgodose flickan pedagogiska behov under distansperioden.

När föräldrarna bytte från kommunal skola till privat skola  beslutade Kommunen plötsligt,  att dra in flickans skolpeng. Motiveringen var att flickan inte befann sig i skolabyggnaden.

När Move & Walk påpekade att flickan fått distansundervisning godkänd under den kommunala grundskoletiden, ändrade utbildningsförvaltningen motiveringen och sa att distansundervisning inte kunde beviljas i gymnasiesärskola. Utbildningsförvaltning menade då att det är irrelevant hur ärendet sköttes under grundskoletiden.

Move & Walk överklagade ärendet och skolinspektionen beslutade naturligtvis att utbildningsförvaltning skulle bekosta distansundervisningen även när flickan gick i privat skola.

politikSammanfattning Även om man ogillar privata skolor på grund av sin politiska övertygelse, så borde ändå tanken om det enskilda barnets bästa, styra förvaltningen. Det är sorglig annars. I detta fall fick Move & Walk anlita advokat för att barnet skulle få sin rätt.

Särskolan består av en väldig mängd speciallösningar. Barnen har ju så stora och olika svårigheter. Det är därför oerhört viktigt, för dessa barns skull, att samarbetet mellan skola och förvaltning fungerar bra. Detta samarbete måste ha barnen bästa, som ledstjärna, inte enskilda tjänstemäns politiska övertygelsen.

Hjälp rörelsehindrade barn i Göteborg hitta rätt särskola

Veckan som gick.

back to skol Jag har under gångna veckan skrivit om Move & Walk-skolan. Många adminstrativa problem är orsakade av den politiska kampanj, som för tillfället drivs mot friskolor i allmänhet i denna förvalsdebatt. Det är lätt att barnen kommer i andra hand.

Kanske har barnen kommit i skymundan också i mina texter. Det är ju verkligen barnen som skolan är till för. Ibland känns det, som om det är viktigare kamma in politiska poäng, för att vinna valet, än att hitta lösningar, för att barnen ska få tillgång till den pedagogik och det personliga engagemang varje enskild elev såväl behöver.

De politiska motsättningarna drabbar också särskoleelverna på Move & Walk-skolan. De flesta föräldrar till rörelsehindrade särskoleelever vet inte om, att också deras barn har rätt att välja och att det är stor skillnad mellan särskola och särskola.

Min önskan är, att ni som läser denna blogg, sprider information om att rörelsehindrade särskoleelever kan välja. Se gärna filmen nedan eller åk på studiebesök, till den särskola du är intresserad av. Rätt pedagogik kan betyda ett nytt liv för ditt barn!

elevTyvärr är det så, att den skola där barnet går, inte kommer  informera om att det finns alternativ, även om de vet om, att det finns skolor som passa barnet bättre, än deras egen. Om denna ovilja, att informera beror, på politisk avsky mot privata alternativ eller om det beror på konkurrenensförhållandet, är oväsentligt, men det drabbar barnet. Därför vilar ansvaret tungt på föräldrarna, att inte lyssna på så kallade experter, utan undersöka saken själv.

Känner du någon i Göteborg eller kranskommunerna, så hjälp till att informera om att det finns särskolealterniv även för rörelsehindrade, för barnens skull. Från och med i ht 2014 finns det särskolealternativ i Malmö också. Och från ht 2015 även i Stockholm. Det är fantastiskt att också sveriges mest utsatta och skadade barn, får rätt att välja. Hjälp rörelsehindrade barn i Göteborg hitta rätt särskola!

vapenÖREBRO. Vi har fortfarande inte fått återkoppling från Habiliteringschef Kenneth Karlsson, på brevet som skickades i början på veckan. I går, fredag, ringde jag upp honom för att fråga om det stöd till konduktiv pedagogik, som habiliteringen anslagit, ska vara en allmosa eller en del av habiliteringen behandling, som det självklart borde vara. Han svarade dock inte på tel heller.

PRIVAT. Ett litet hundkrig har uppstått i kvarteret. Det går en liten gång mellan husen i kvarteret bortom vårat. Någon har satt upp skyltar där, om rastning förbjuden. Det gör inget, för vi har aldrig låtit våra hundar gör något där ändå, bara gått igenom. I veckan blev min fru på hoppad av en man, som på bred göteborgska förklarade att det var PRIVAT OMRÅDE. Samme man har dykt på vår 14 åriga dotter också, men inte mig eller vår granne. Kanske för att vi är män.

IMG_0282Det är tråkigt att vi retar honom, bara genom att  gå genom hans område. Ibland retar vi oss på människor, bara för att de finns nära oss. Vi tror att de gör saker eller står för något som egentligen bara är våra egna påhittade tankar. Är det det, som kalla för  fördomar eller till och med rasism.

Låt oss försöka låta bli att bygga upp våra privata områden runt oss själv och istället hjälpa varandra och leva tillsammans så gott det går.

Lars Mullback

Är det viktigare att hålla budget, än att en svag elev får den pedagogik hon behöver?

teckningVisst är den generella skolpolitiken viktig för det stora flertalet, men politiken blir storslagen om den också har förmåga att innesluta det speciella och unika.

Förutsättningar för specialpedagogiska och socialpolitiska insatser för de mest utsatta, finns endast i en mycket välfungerande och engagerad politisk förvaltning, en inneslutande skol- och social-politik. Finns dessa politiska ambition kvar, eller är det bara ett minne, som gjorde Sverige känt världen över under 1960 och 70-talen?

Låt mig ta två exempel på hur dålig förvaltning försvårar livet för de gravt skadade barn Move & Walk arbetar med.

1. Enligt lagen om särskoleplacering måste alla elever utredas om särskola behövs. Fler av de barn som sökt till oss kommer från kommunal särskola, där de varit placerade trots att det inte funnits någon utredning om att särskola är lämpligt. För de barn vi pratar om, finns ingen tvekan om att det är en särskoleelev, men att en utredning görs är ändå mycket viktigt för barnets rättigheter. Varför?

Jo, fler än en rektor har med varierande styrka försökt förhindra barn att söka till oss, för att det inte ska uppdagas att barnet är särskoleplacerat utan lämplighetsbedömning. Denna brist gör rättsläget mycket osäkert för dessa barn. Det försvårar dessutom deras lagstadgade rätt att välja och byta skola.

Rätten att välja pedagogiskt koncept borde vara extra skyddat för dessa barn, eftersom deras intellektuella och fysiska kapacitet kräver alternativa pedagogiska kunskaper hos lärare och assistenter, som sällan den allmänna skolan kan erbjuda.

2. Kommunen har skyldighet att utreda hur stort eventuellt tillägg till skolpengen ska vara. Inte en enda av våra elever har utretts i fråga om tilläggskostnader, av sin hemkommun!

I något fall har det gjorts en utredning efter Move & Walks uppmaning. Då har kommunen utsett rektorn från den skola eleven har lämnat, som utredare. Tror ni den rektorn, som förlorat en elev till en friskola, anser att eleven behöver extra stöd och assistans? Nej.

Detta jävs liknande förhållande blir ändå svårare att kommer tillrätta med, då ingen utredning finns från den skola eleven kommer ifrån. Vare sig eleven själv, den motagande skolan eller ansvariga politiker kan därför få reda på vad eleven kostat tidigare. I detta avseende blir elever, i behov av särskilt stöd, rättslösa.

Mamma, pappa barn - Familjen Mullback
Mamma, pappa barn – Familjen Mullback

Svårt skadade barn, funktionsnedsatta, handikappade, eller vad vi nu kallar dem. De är i oerhört stort behov av stöd från samhället. Jag har själv varit ett av de barnen. Nu är jag framgångsrik i yrkeslivet, har fru och egna barn. Jag har blivit en fri och lycklig människa tack vare det stöd jag fick av samhället som ung. Jag försöker beskriva hur viktigt samhällets stöd har varit för mig i Jo, Du kan – Bloggen.

På 1970-talet var tjänstemännen stolta och glada för att hitta utbildningslösningar som passade mina speciella behov. Nu ser jag rektorer och höga tjänstemän i den skolpolitiska förvaltningen, som försöker förhindra att deras mest utsatta elever byter till en skola, som är ampassad för dem.

rför har det blivit så? Är det konkurrensens fel? Har det blivit viktigare att behålla sina elever, också på den kommunala skolan, för att hålla budget, än att en svag elev får den pedagogik hon behöver? Eller är det de politiska vindarnas fel? Skoldebatten har målet upp en motsättning mellan kommunala skolor och privat skolor. Men när de erbjuder olika pedagogiska koncept, behövs både kommunala och privata skolor som komplement till varandra, för barnens skull.

Hur viktigt kan det vara med olika pedagogiska koncept? Se själva, en film på 2 minuter.

Skolan: Vänsteridealen har gjort oss till samhällsmedborgare, med fullständiga rättigheter, inte moderatslagans om frihet och egenansvar

stekareDet fria skolvalet är inte bara bra för riskkapitalister och rika moderatslyngar. Det är ännu viktigare för CP-skadade barn.

Inom det svenska skolsystemet finns specialpedagoger för:

      • Autism / neuropsykiatriska syndroms
      • Utvecklingsstörning
      • Synskadade
      • Hörselskadade

Det finns dock ingen svensk pedagogisk utbildning för special lärare,  som vill eller måste arbeta med rörelsehindrade barn. Men i Ungern och England finns utbildning i Konduktiv Pedagogik (KP). KP är den enda specialpedagogik med kunskapsbas i rörelsehinder, se intyg från Ingrid Liljeroth, Universitetslektor, Filosofie doktor (Fakta i huvudmenyn)

Ingrid Liljeroth, Filosofie doktor i pedagogik
Ingrid Liljeroth, Filosofie doktor i pedagogik

Att svåra rörelsehinder kräver speciell kunskap och pedagogik är lätt att inse. På Move & Walk, den särskola jag arbetar, har vi så svårt skadade barn, att många som möter dem för första gången, aldrig skulle våga ta i dem eller ännu mindre kommunicera med.  För oss är det självklart att specialkompetensen KP behövs, för att stödja dessa barn på ett sätt, så att de tillåts utvecklas och växa till de fantastiska individer de är, med samma egenvilja och livsglädje som vilken unge som helst.

För så är det. Med rätt pedagogiskt stöd, kan alla ungar blomma till människor. Får inte våra rörelsehindrade barn rätt pedagogisk stöd, förtvinar de lätt till kolli, fastbundna i sina rullstolar.

Vad har detta med det fria skolvalet att göra? Inte en enda kommunal skola har en enda lärare med conductor utbildning. Ändå är den Ungersk conductor utbildning godkänd av skolverket och ger svensk lärarlegitimation upp till särgymnasie.

Detta är ju inte lärarnas fel. Det är inte ens skolornas fel. Målgruppen för KP, är så liten att en skola kanske får en sådan elev vart femte år. En så liten grupp kommer alltid att hamna i kläm bland större målgrupper, ofta med andra motstridiga behov.

Det finns några stiftelse och ideellt drivna skolor för dessa barn, men inte heller de använder KP, som ett redskap för att utveckla dessa barn. Varför? Kanske för att inte heller ideella verksamheter har målgruppens behov och önskemål, som främsta drivkraft. För dem är bidragsgivare och välgörare viktigare styrmedel än marknadens efterfrågan. För kommunala skolor är det ju politiska beslut och direktiv som styr.

Jämlikhet - Domus, en affär för alla
Jämlikhet – Domus, en affär för alla

För oss CP-skadade har möjligheten att driva privat vård och skola, varit helt avgörande. Det är lite ironiskt, för de flesta av våra barn kommer kräva samhällets stöd hela livet. Vi är beroende av bidrag, omsorg och andra, för samhället kostsamma, sociala insatser. Det är ju tack vare socialdemokraternas folkhemstanke och sociala reformer, som vi skadade, lytta, krymplingar, fått flytta från fattighus och undantag och från 1963 fått rätt att gå i skolan. Det är ju vänsteridealen, som gjort oss till samhällsmedborgare, med fullständiga rättigheter, inte moderatslagans om frihet och egenansvar.

Så komplicerat är livet, även för skenbart hjälplösa CP-skadade barn. Vi, särskilt vi, behöver både en stark välfärds stat och möjlighet till det fria valet. Man måste inte förkasta de socialistiska rättviseidealen bara för att individens frihet också måste värderas i vårt gemensamma samhällsbygge.

Det fria skolvalet är oerhört viktigt för vissa individer, de individer som helt glöms bort och kommer i kläm vid allmänna, generella lösningar, som absolut gynnar den stora massan, när rättvisa mäts i jämlikhet.

I arbetet med Move & Walk har jag upptäckt att politisk tillhörighet avgör var människor tycker om oss, detta gäller även de kommunala tjänstemän, som ska serva eleverna.

Mer om det i kommande inlägg

 

Unik skola, vilket fantastisk jobb jag har

hand möter hand Move & Walk skola är en friskola med grundsär, och Gymnasiesärskoleverksamhet för elever med neurologiska funktionshinder med konduktiv pedagogik som vägledande koncept. Elever är mycket gravt motorisk funktionshindrade med många grava tilläggs problem. De flesta har ett mycket stort vårdbehov. De elever som går på Move & Walk skola är alltså mycket mer krävande i form av pedagogiska-, servicemässiga- och vård-insatser, än de barn som man oftast ser inom särskoleverksamheter.

Men OBS. Även dessa barn kan utvecklas och lära.

Vid Skolinspektionens kontroll ansåg myndigheten, att Move & Walk skola uppfyller både kognitiva och kommunikativa mål för alla våra elever. Skolinspektionen hade INGA anmärkningar på verksamheten.

Alla  eleverna har stora rörelsehinder, kommunikativa, sociala och kognitiva problem, så kallat multifunktionshinder. De är därför inskrivna även på habiliteringen. Inom habilitering finns specialister för alla de komplexa insatser, som behövs för dessa barn:

 • Sjukgymnast – grovmotoriskt rörelsebehov
 • Arbetsterapeut – finmotorik och hjälpmedel behov
 • Special pedagog – kognitiva behov
 • Psykolog – mentala, psykosociala behov
 • Fritidspedagog – sociala behov
 • Logoped – kommunikativa behov
 • Med flera

Habiliteringen ska upprätta en habiliteringsplan utifrån alla de kompetenser som finns inom deras verksamhet för ett komplex åtgärdsprogram. Dessa insatser ska sedan utföras av habiliteringen i samarbete med skolan där lärarna finns som ytterligare en kompetens.

För flera av de barn som går på Move & Walk skola står det i deras habiliteringsplan, att barnet får ALLA habiliteringens komplexa mål uppfyllda inom ramen Move & Walk skola. Habiliteringarna sätter därför inga egna mål för dessa barn och gör inte häller någon åtgärdsplan.

UnknownMove & Walk skola uppfyller alltså barnens motoriska och mentala kognitiva, sociala, kommunikativa och kunskapsmässiga utvecklingsmål enligt både habiliteringen och skolinspektionen. Det är ett ganska bra betyg och fint erkännande för den skolan jag arbetar för. Det är fantastiskt att ha ett jobb man kan vara stolt över.

Det enda som gör mig sorgsen är att tänka på alla de svårt rörelsehindrade barn, så inte får den chans Move & Walk kan erbjuda. För sanningen är den, att i allmänna svenska särskolan finns det specialpedagogik för:

 • Autism / neuropsykiatriska syndroms
 • Utvecklingsstörning
 • Synskadade
 • Hörselskadade

Men för rörelsehinder. Undantaget är rörelsehinder. Det finns ingen specialpedagogik utvecklad för de speciella behov rörelsehindrade har.

Ingrid Liljeroth Universitetslektor, Filosofie doktor skriver:

”Det innebär att de lärare som studerar specialpedagogik inte får kännedom om rörelsehinder, när de studerar. Konsekvenserna är att lärarna inte har den kunskap de behöver för att stödja de rörelsehindrade eleverna, därför att de inte vet vad ett rörelsehinder innebär och saknar grundkännedom bland annat om motorisk utveckling. 

   Ibland samarbetar lärarna med sjukgymnast, för att täcka denna kunskapsbrist, men inte alltid.

äppleKonduktiv pedagogik är det enda kunskapssystem som innefattar kunskap om motoriska funktionshinder på det pedagogiska fältet.” (Se bilaga Fakta, huvudmenyn).

Move & Walks lärare (conductorer, specialutbildade i Konduktiv pedagogik vid 4 årig högskola i Budapest, Ungern), är legitimerade av skolverket och är därmed de enda lärare i landet som även har dokumenterad specialpedagogisk högskolekompetens även för barnens motoriska utveckling.

Ett exempel på hur betydelsefullt det är, att den motoriska och intellektuella utvecklingen stimuleras parallellt, är en flicka som började på Move & Walk i 7:e klass. Den sändandes skola skrev i underlaget att hon inte kunde särskilja siffror, inte ens mellan 1 – 10. Efter två veckor på Move & Walk skola behärskade hon både plus och minus inom intervallet 1 – 100.

   Detta har naturligtvis barnet inte lärt sig på 2 veckor hos Move & Walk. Men Move & Walk har specialpedagogisk kunskap för att kunna avläsa och hjälpa barnet att utrycka sig. Barnet blir förstått för första gången

   Liknande skenbara utvecklingsrutt noterar vi för de flesta av våra elever när de börjar. Därefter kan den verkliga utvecklingen börja att de motoriska behoven beaktas och att vi har kunskap att stimulera dem parallellt med övriga pedagogiska mål.

 Är inte Sverige fantastiskt, när det finns en skola att välja, till och med för denna utsatta grupp. Synd bara att så få vet att den finns.

Se gärna filmen om Move & Walk-skola

Translate »