DAVID LEGA TILL EU

Den personliga bakgrunden och erfarenheten är viktig för alla politiker. Ibland styr det mer än politisk inriktning. Äntligen kan vi få en funktionshindrad EU-parlamentariker.

När jag träffade David Lega för någon vecka sedan, pratade vi om hur lyckligt lottade vi var, att vi kunna leva ett rikt liv på grund av 1900-talets Svenska funktionshinderpolitik.

Om David och jag vuxit upp i dagens samhälle hade vi förmodligen sorterats ut i utanförskap utan familj, arbete eller möjlighet att uttrycka oss, påverka, arbeta politiskt.

David och jag pratade om hur rädda vi är att den sociala omsorgen rinner från oss, omärkligt, som utför ett sluttade plan. Sedan några år accepterar vi att 100-tals romer lever på tiggeri i Sverige. Om 10 år kommer funktionshindrade sitta där, om inte människovärde och samhällsansvaret återupprättas.

-Det är en av mina viktigaste frågor, sa David Lega. Om inte länder tar socialt ansvar för hela sin befolkning, måste vi reagera och det måste finnas minikrav för detta. Det kommer jag arbeta för i ren självbevarelsedrift, om jag blir vald till EU-parlamentariker.

Hotet mot oss funktionshindrade är de politiker som pläderar för statens rätt att INTE hjälpa utsatta. I dag är det legitimt att inte hjälpa flyktingar, tiggare och druknande i medelhavet. Vilken grupp kommer förskjutas av populisterna nästa gång? Rösta på de politiker som uttalar sig för ALLA mänskors lika värde den 26 maj 2019. Medkänsla och förståelse i politikers och myndigheters beslut, är det enda som kan återupprätta människovärdet.

Regeringens funktionshinderpolitik: Bo på institution och åk färdtjänst
Nya bilstödslagen kräver att funktionshindrsde ska köra runt i handikappbussar, som Sprinter, istället för den mindre och lämpligare bilen till höger.

Regeringen har inte bara förstört Personlig Assistans de sista 4 åren. Funktionshindrade får inte heller längre stöd för att anpassa lämpliga bilar.
För ett par år sedan kom den nya lagen för bilstöd. Den gör att jag som funktionshindrad nu tvingas köpa en handikappbuss istället för en vanlig bil, för att försäkringskassan ska bekosta anpassningen, så jag kan styra med foten. Att bussen är så stor (8 meter), att den inte kan parkeras på en enda handikapp-parkering, tas inte hänsyn till i den nya bilstödslagen. Den buss försäkringskassan vill anpassa åt mig, kommer jag alltså inte kunna använda, för att det finns inga parkeringsplatser.
Än mer absurt är, att det dessutom är dyrare för staten, att anpassa bussen än en mycket lämpligare bil.
Allt detta vet Regeringen och Lena Hallengren, men inget görs. Den S-ledda Regeringen är helt oengagerad och känslokall för att de förstör funktionshindrades livsbetingelser.
Nu är min gamla bil snart för utsliten för att köra. Då kommer jag tvingas söka färdtjänst, för att kunna fortsätta jobba. En buss som inte kanta mig dit jag behöver, finns ingen mening i att köpa och anpassa. Kanske är det det som är Regeringens plan med deras funktionshinderpolitik, att vi ska bo på institution och åka färdtjänst, då blir det kommunerna som får stå för notan och staten slipper betala.

SE NEDAN: En utredning av den nya bilstödslagens konsekvenser.

Lars Mullback

OROSANMÄLAN
Gällande nya regler för bilstöd, då el-rullstol ska medfölja under färd
+
MOTIVERING: Mitt bilval för anpassning enligt 2017 års regelverk

Bakgrund
Det nya regelverk för bilstöd, är mycket bättre och tydligare än det regelverk som gällde förut ur de flesta aspekter. Dock leder det nya regelverket till ett fåtal orimliga konsekvenser för samhället och för mig som individ i beroendeställning till denna stödinsats.

Konsekvenserna av de nya reglerna för bilstöd, då el-rullstol ska medfölja under färd, är svåröverskådlig och ger mycket långsiktiga effekter både för samhället och den enskilde. De bör därför uppmärksammas, utredas och justeras.
Det är inte rimligt att det nya regelverket för bilstöd styr den enskildes bilval mot så stora bilar att:
• De inte får plats i handikapp-parkeringsplatser
• Parkering nära målpunkten försvåras vilket komplicerar vardagslivet med ökat stödbehov som följd, i form av ledsagare, assistans och/eller färdtjänst
• Denna låglönegrupp tvingas köpa transitbilar som kostnadsmässigt ligger i segmentet för premiumbilar och därför marknadsmässigt är avsedda för högavlönade. De är 55% och 150% dyrare än mer lämpliga personbilar
• Många lågavlönade funktionshindrade kommer tvingas avstå bilköp och blir därmed helt hänvisade till den för samhället mångdubbelt dyrare färdtjänsten.
• De ökar klimatpåverkan med minst 30%, då de godkända modellerna har högre utsläpp

Samhällskonsekvenser
Det nya regelverket ger upphov till negativa konsekvenser för samhället:
• Större bilar ger behov av större handikapp-parkeringsplatser = behov av ny stadsplanering, särskilt i städernas centrum
• Då det inte längre kommer vara möjligt att parkera nära målpunkten, ökat behov av ledsagare / assistans för hjälp att ta sig från parkering till målpunkt, = förhöjda samhällskostnader
• Fler kommer välja färdtjänst framför egen bil, då de inte kommer ha råd med transitbilar = förhöjda samhällskostnader
• Ökad miljöpåverkan

Svåröverskådliga konsekvenser
Det är en uppenbar risk att det nya regelverket för bilstöd får svåröverskådliga och mycket långsiktiga konsekvenser för både samhället och den enskilde. De bilar som får anpassningsstöd nu, ska rulla på våra vägar, släppa ut avgaser och kräva ökad plats i våra städer, minst 9 år framåt.

Ett exempel
Min egen ansökan om bilstöd är ett bra och tydligt exempel på flera orimliga konsekvenser av de nya reglerna för bilstöd.

Jag förstår att handläggande och beslutande tjänstemän måste följa det nya regelverket i sina rekommendationer och sitt beslut.
Men jag anser att det nya regelverket får så stora konsekvenser för så många funktionshindrade och för samhället, att det måste uppmärksammas och utredas omedelbart.

Vänligen

Lars Mullback

UTREDNING – MOTIVERING – MITT BILVAL

Mitt bilval är:
WV CADDY
Denna bil är utan jämförelse den bil som är mest lämplig utifrån
• Befintlig statsbyggnadsplanering
• Mina fysiska behov, både vad gäller anpassningsmöjligheter OCH bilens standard mått / utrustning
• Min ekonomi
• Miljöpåverkan

Enligt den trafikinspektör som bedömer mitt bilval är inte WV CADDY, aktuellt för anpassningsstöd, enligt det nya regelverk som gäller för bilstöd från 2017.

REKOMMENDERAT BILVAL
Trafikinspektören påminde mig om att min ansökan behandlades enligt 2017 års regelverk och sa sig därför vara tvungen att rekommenderade mig:
1. Ford transit Custom eller
2. VW Carawelll
I dessa modeller kan jag ta med den EL-rullstol mina fysiska förutsättningar numer kräver. Genom att kunna ha med el-rullstolen i bilen, kommer jag kunna fortsätta arbeta och leva det mycket aktiva liv jag alltid gjort.
När jag granskade de rekommenderade modellerna blev jag dock mycket konfunderad. Det kommer nämligen närmast omöjliggöra mitt arbete och det liv jag lever.

STORA
Båda dessa bilmodeller är relativt stora bilar, ungefär 5 meter långa och har baklift som förlänger bilen ytterligare cirka 1,20 meter. För att kunna köra av el-rullstolen av bilen krävs ytterligare minst 0,70 meter.
För att kunna använda dessa två rekommenderade och ta i in och ut min el-rullstol krävs parkeringsplatser med ett arbetsområde om minimum 7 meter.

Stadsplanering
Samhället är planerat för tillgänglighet för funktionshindrade, inte bara i form av stödinsatser typ bilstöd. Under det senaste halvseklet har även stadsplaneringen utformats för att göra stadsmiljön tillgänglig för funktionshindrade. Ett exempel på detta är att i stort sett alla städer i Europa avsatt plats för handikapp-parkering i anslutning till de flesta platser av allmänintresse.
Meningen är att dessa handikapp-parkeringsplatser ska göra att funktionshindrade ska kunna parkera nära dennes målpunkt och därmed öka tillgängligheten.

Handikapp-parkering
De flesta av Europas handikapp-parkeringar är avpassade till personbilar, det vill säga: De är 5 meter långa. Då fickparkering krävs kan handikapp-parkeringarna vara 6 meter långa.
De rekommenderade bilmodellerna är 4,97 respektive 5,05 meter långa i sig själva. De får alltså knappt plats i en normal handikapp-parkering. För att kunna ta ut den el-rullstol som är en förutsättning för min fortsatta förflyttning, krävs ytterligare minst 2 meter fri plats bakom parkeringen.

De rekommenderade bilarnas yttre höjd gör också att de överskrider flera gränser för parkeringshus, varför de försvårar mina parkeringsmöjligheter ytterligare.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
PARKERING
Jag arbetar ofta i centrum av de stora städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, även utanför Sverige, Bryssel, Budapest, Wien, München.
En huvudanledning till bilstöd är att bilen ska kunna ta mig dit jag ska. Det innebär alltså även att kunna parkera i närheten av målpunkten. Jag är därför mycket beroende av att kunna använda de handikapp-parkeringsplatser, som avsatts för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.
Jag frågade därför Trafikinspektören om det fanns några bilar som både kunde ta en el-rullstol och passar in i den stadsplanering som det rått politisk enighet om det senaste halvseklen, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Lämpligare modeller
Till min förvåning sa Trafikinspektören att det visst finns bilmodeller som uppfyller båda de önskvärda parametrarna. Två exempel på bilmodeller som både har plats för el-rullstol OCH passar stadsplaneringen, det vill säga ryms i en handikapps-parkeringsruta är tillexempel:
1. Peugeot Partner
2. VW Caddy
Dessa bilmodeller är 4,38 respektive 4,50 meter långa i sig själva. Båda bilmodellerna är golvsänkta och har en ramp som fälls ut bakåt, för att kunna köra in och ut el-rullstolen. Denna ramp förlänger dessa bilar med ytterligare cirka 0,80 meter. För att kunna köra av el-rullstolen av bilen krävs ytterligare cirka 0,70 meter, total arbetslängd cirka 6 meter.
För att kunna använda dessa två lämpligare bilar, att ta mig i in och ut min el-rullstol, krävs alltså parkeringsplatser med ett arbetsområde om 6 meter.
De flesta av Sveriges och Europas handikapp-parkeringar, där fickparkering krävs, är 6 meter långa.
Båda dessa lämpligare bilmodeller är avpassade till Europas stadsplanering OCH mitt fysiska behov av att kunna ta med el-rulstol i bilen.

Trafikverkets bedömning
Jag frågade Trafikinspektören varför inte trafikverket rekommenderade de uppenbart lämpligaste modellerna. Han sa att Trafikverket bedömer endast om bilen kan anpassas på ett trafiksäkert sätt och har tidigare rekommenderat dessa lämpliga modeller.
Han förklarade dock att flera ansökningar om anpassningar av dessa lämpliga modeller, fått avslag av Försäkring enligt 2017 års regelverket. Han sa sig själv vara förvånad över detta. Särskilt ett fall förvånade honom, en ung kvinna som bodde i ett mycket tättbebyggt område med parkeringsmöjlighet endast i carport. Ingen av de rekommenderade bilarna fick plats i carporten. Hon fick ändå avslag på de lämpliga bilarna. Om hon ville ha bil anpassad, tvingade Försäkringskassans henne att välja de stora rekommenderade modellerna.
Detta innebar att den unga kvinnan var tvungen att anlita assistanshjälp varje gång hon skulle åka hemifrån eller skulle komma hem. En assistent får gå och hämta bilen och köra den till den unga kvinnans hem från parkeringen varje gång hon vill hemifrån.

När man pratar om bilstöd i hypotetiska sammanhang är de flesta ense om att det är berättigat om det ökar den funktionshindrades självständighet. Att på detta sätt anpassa en bil som uppenbart inte passar den funktionshindrade är statens uppenbara rättsövergrepp på en medborgare i stark beroendeställning av samhällets stöd.

Trafikinspektören ansåg att eftersom den unga kvinnan fått avslag, ville han endast rekommendera de bilmodeller som han visste försäkringskassan godkänner, även om han insåg att hans rekommendation uppenbart var olämplig för mina personliga behov.

SLUTSATS PARKERING
Ur parkeringssynpunkt är de rekommenderade modellerna helt olämpliga för mina behov, då de är för långa för alla handikapp-parkeringsrutor och för höga för vissa parkeringshus.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
FUNKTION
De rekommenderade bilarna har mellan 5 och 11 cm lägre INRE takhöjd än de lämpliga bilarna.

Lägre inre takhöjd betyder för de funktionshindrade som sitter kvar under färd, att de får svårt att se ut. Den låga takhöjden gör att vinkeln blir för hög mot fönstren, så att horisontlinjen skyms. Åksjuka framkallas lätt om passageraren inte har möjlighet att se horisontlinjen.
Bara detta faktum gör de rekommenderade modellerna rent olämpliga att anpassa i många fall.

För min del, som ska ställa in el-rullstolen och sedan byta plats till passagerarsätet, är också den inre takhöjden mycket avgörande. Förflyttning i bilen och förflyttning ur bilen underlättas på ett avgörande sätt med ökad takhöjd.
Detta är en huvudorsak till att jag vill välja VW Caddy, som är hela 6 – 11 cm högre än de modeller som trafikverket tvingas rekommendera på grund av det nya regelverket gällande bilstöd.

Att kunna resa sig upp och förflytta sig i och ur bilen är nödvändigt för mig. På grund av den låga inre takhöjden i de rekommenderade modellerna, är de helt olämpliga, rent fysiskt, att anpassa för mina behov.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
EKONOMI direkta kostnader
Den viktigaste konsekvensen är naturligtvis svårigheterna att parkera nära målpunkten. Ytterligare konsekvenser:
1. Priset De rekommenderade modellerna är mellan 138 000:- och 243 000:- dyrare i inköp för mig
2. Skatt De rekommenderade modellerna är mellan 2 600:- och 3 350:- dyrare per år för mig.
3. Drivmedel De rekommenderade modellerna drar mer bränsle; de drar mellan 0,02 och 0,19 dl mer per mil. Jag kör cirka 3 000 mil/år. Om bränslet kostar 14:-/liter, blir bränslekostnaderna mellan 840:- och 8 000:- dyrare per år för mig att tanka de rekommenderade bilarna än de lämpliga
Enligt bilstödsreglerna ska bilen ha en livslängd om minst 9 år.
Merkostnaderna för skatt under bilens 9 år blir mellan 23 000:- och 30 000:-.
Merkostnaderna för drivmedel under bilens 9 år blir mellan 8 000:- och 72 000:-.

De rekommenderade bilmodellerna i grundutförande, blir därmed minst mellan
169 000:- och 345 000:- DYRARE för mig än de lämpliga bilmodellerna.

SLUTSATS PERSONLIGA EKONOMI
Månadskostnaden för de lämpliga modellerna i grundutförande för inköp, skatt och drivmedel (efter grund och tilläggsbidrag) är:
• Peugeot Partner = 2 174:-
• VW Caddy = 3 137:-.

Månadskostnaden för de rekommenderade modellerna i grundutförande för inköp, skatt och drivmedel (efter grund och tilläggsbidrag) är:
• Ford Transit Custom 4 837:-
• VW Carawell 5 307:-.

Det innebär en MERKOSTNAD per månad om mellan 1 700:- och 3 133:-, eller i procent =

MERKOSTNAD
Mellan 55% och 144% högre månadskostnad för de rekommenderade modellerna i direkta konstnader för den funktionhindrade, det vill säga för mig.
Jag är osäker på om min privatekonomi klarar denna MERKOSTNAD. Mycket få funktionshindrade klarar denna merkostnad

PERSONLIGA KONSEKVENSER
EKONOMI indirekta kostnader A
Om jag dessutom måste parkera på större avstånd från målpunkten och blir tvungen att anlita färdtjänst eller utomlands taxi den sista biten, ökar ju nu naturligtvis mina privata kostnader ytterligare avsevärt, på grund av den privata delen av färdtjänstavgiften och taxikostnader.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
EKONOMI indirekta kostnader B
De rekommenderade bilarnas yttre höjd och yttre längd gör också att de överskrider flera gränser för vad som räknas som personbil: exempelvis då man ska köra på betalvägar i Europa och även vid färjeöverfarter. Dessa rekommenderade modeller hamnar i en högre taxa och kommer därför öka kostnaden för bilägandet betydligt, i synnerhet för mig som även arbetar och därmed kör till och på den europeiska kontinenten.

SAMHÄLLETS KONSEKVENSER
EKONOMI – färdtjänst
På grund av de mycket förhöjda privata kostnaderna kommer många funktionshindrade bli tvungna att alvarligt överväga om de ska avstå från bil och istället ansöka om färdtjänst.
För samhället skulle det bli mångdubbelt dyrare, merkostnaden skulle då hamna på kommunal nivå istället för statlig.

KLIMATKONSEKVENSER
Politiskt blir klimatmålen allt viktigare både internationellt och i Sverige. Under senaste år har både skatter och bidrag anpassats för att styra privatkonsumtion mot mer klimatriktiga val, särskilt vad gäller transportsektorn.
Det är även numer närmast obligatoriskt att klimatkonsekvenser utreds och beaktas i alla offentliga upphandlingar och även i politiska beslut.

De nya riktlinjerna vad gäller bilval vid bilstöd för handikappanpassning, är ett märkligt undantag vad gäller hänsyn till klimatkonsekvenser.

De rekommenderade bilmodellerna släpper ut mellan 30% och 46% mer koldioxid än de lämpliga bilmodellerna.

Att inte miljöaspekter tas med i de nya riktlinjerna för rekommendation av bilval för bilstöd, är anmärkningsvärt.
Med hänsyn till klimatpåverkan och med hänsyn till de klimatsmartare alternativ som finns på marknaden, är de rekommenderade bilmodellerna helt olämpliga.

TOLKNING AV LAG OCH REGELVERK
En orsak till att endast stora bilar godkänns för anpassning då el-rullstol ska medfölja under resan, är följande utdrag ur regeringens förordning:
a) Höjden i den av fordonets dörröppningar där rullstolen ska föras in och ut ur fordonet ska uppgå till minst 1 200 millimeter.
b) Fordonets invändiga höjd i den sektion där den som har ett funktionshinder ska sitta ska uppgå till minst 1 250 millimeter.
d) Höjden i den av fordonets dörröppningar som ska användas för i- och urlastning av en motordriven rullstol eller annat jämförbart hjälpmedel för förflyttningar ska överstiga 1 100 millimeter.”

Dessa exakta mått måste justeras

Kommentar till denna utredning
I min utredning jämför jag Caddy med Ford transit Custom och VW Carawelll, de två senare 2 modellerna rekommenderade Trafikverket mig först.
Eftersom jag själv visste att jag inte ens kunde ta mig in i Ford transit Custom och VW Carawelll, inte ens EFTER anpassning pga för låg inre takhöjd, begärde jag att Trafikverket skulle fördjupa och förtydliga sin rekommendation.
Vid ett möte på Autoadapt såg Trafikverket att de modeller Trafikverket vill jag skulle köpa, var helt obrukbara för mig.
Utan ursäkt eller förklaring rekommenderade Trafikverket då plötsligt istället MB Sprinter.

Jag skrev min utredning utifrån Trafikverkets första rekommendation, därför är MB Sprinter är inte med ovan.
Jag konstaterar bara här att MB Sprinter är än mycket större, dyrare och mer miljöförstörande bil, än både Ford transit Custom och VW Carawelll. Dock klarar Sprinter liksom Caddy mitt behov av inre takhöjd.

Att MB Sprinter kräver ytterligare anpassningar, mer än Caddy, tror jag inte Trafikverket uppmärksammat.

För att komma in och ur MB-Sprinter behöver förarsätet kunna hissas ut.

Kostnader för anpassning
Jag lät beställa offerter på anpassning för mig av den modell jag kan använda och den modell FK tvingar på mig.

Totala anpassningskostnad för MB-Sprinter (den FK vill att jag ska köpa) är 761 040:-

Totala anpassningskostnad för Caddy (den bil som jag ansöker om) är 704 126:-

Den bil jag valt har alltså betydligt lägre anpassningskostnader. Den bil jag inte får köpa är 56 914:- billigare att anpassa.

Beslut från FK
Jag har fått ett förhandsbesked om beslut i mitt ärende.

I förhandbeskedet uppges följande motivering till beslut:
”att anpassa en bil, för att få för att få måtten som behövs för att kunna ha med sig elektrisk rullstol, innebär mycket mer omfattande anpassning och en högre anpassningskostnad.”

Denna motivering är felaktig, eller har i alla fall inte med verkligheten att göra.

Jag vill dock understryka, även om anpassningskostnaderna varit något högre för Caddy borde denna modell vara godkänt, då den passar nuvarande infrastruktur och därmed funkar i verkligheten.

Debatt i Aftonbladet: Ge mig chansen att leva som er andra

NatalieJag tycker Natalies debattartikel var nyansrik, inspirerande och framåtblickande. Allt kan bli bättre om vi ser framåt och själva förstår och vågar uttrycka det som måste göras. Heja Natalie Chanise Eriksson. Fler som du behövs och viktigt att vi alla sluter upp och stöttar varandra. Se på hbtq-rörelsen. En hel regnbåge av viljor och behov. Men alla stöttar varandra och det gör denna mångfacetterade grupp så stark. Att stötta varandra och se alla framtida möjligheter. fär har handikapprörelsen och även vi fuktionshindrade mycket att lära.

LÄS Natalie Chanise Eriksson, 18 år, student och bloggare

LÄNK
article20788960.ab

DAGEN EFTER – vägen till framtiden är samarbete

2014-05-10 17.05.37DAGEN EFTER VALDAGEN Nu börjar den politiska vardag och den ständigt pågående kampen för ett bättre samhälle. Kommande veckor kommer Mullback Bloggar sammanfatta och följa upp de trådar vi påbörjat under våren och sommaren, samt driva frågorna vidare i många olika riktning.

Mullback Bloggar kommer också under hösten lista och redovisa det nya politiska landskap vi vaknat upp till idag. Att förstå den nya politiska landskapet är viktigt, för att med fortsatt kraft och engagemang kunna driva kampen för individ- och diagnos-anpassad behandling, habilitering, pedagogik och social omsorg för neurologiskt funktionshindrade.

En listning av vilka politiker som har ansvar för de frågor som är viktiga för neurologiskt funktionshindrade, är också viktigt för att kunna bevaka och driva frågor om behov av pedagogiskt stöd för att kunna leva rikt och så bra som möjligt, trots ett livslångt funktionshinder.

Den viktigaste politiska församlingen för oss funktionshindrade är landstingen. Det finns 20 landsting och regioner i Sverige. I alla dessa tas beslut om vilken habilitering och rehabilitering som ska erbjudas i just din del av Sverige. Mullback Bloggar har ambitionen att sammanställa en lista på alla politiker som beslutar om habiliteringsinsatser och föra en dialog med dem, för att se till att möjligheterna blir så lika som möjligt mellan regioner och landsting och att specialbehandling erbjuds efter diagnos och önskemål.

Din röst är viktig i detta stora arbete. Skriv till Mullback Bloggar och berätta om vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad du vill ha mer av i ditt landsting. Endast genom att tala om vad vi vill, kan vi förbättra samhället.

Neurologiskt funktionshindrade är en så liten grupp, att politikerna omöjligt kan vara insatta i vilka behov vi har. Professionen och forskningen vad gäller neurologiska funktionshinder är tyvärr helt medicinskt inriktad. Våra behov vad gäller pedagogik, rehabilitering, habilitering, social omsorg och stödet för att kunna leva ett bra liv med ett livslångt funktionshinder, finns det ingen dokumentera kunskap om. Kunskapen finns enbart hos oss. Därför är era enskilda erfarenheter så viktiga att sammanställa och offentliggöra. Det är min idé med Mullback Bloggar.

Nu börjar en ny mandatperion, ett fyra år långt arbete, för ett bättre samhälle och rättvisare möjligheter för oss neurologiskt funktionshindrade. Följ och delta i kampen på Mullback Bloggar.

 


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

VALDAGEN – GÅ OCH RÖSTA – Politik är viktigt i vardagslivet, särskilt för funktionshindrade

Ann NolinVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar har senaste veckorna presenterat vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Idag är det valdagen. Kom ihåg att politiska ideologier och politiska beslut alltid påverkar dig, just dig som individ. Idag är valet ditt. därför är denna dag så viktig.

IDAG VALDAGEN

På denna valdag den 14 september 2014, väljer jag att påminna om hur viktiga politiska beslut är för enskilda individer. På en av de debatter vi filmade fick politikerna konfrontas med hur deras skolpolitik drabbat två funktionsnedsattaelever i Göteborg.

Jag vill avsluta Mullback Bloggars politiska genomgång med denna gripande och gnistrande filmsnutt. Den poängterar hur viktig politiska beslut är för oss funktionshingrade. Den understryker också vikten av individanpassade lösningar istället för generella insatser. Tillsist visar denna filmklippbetydelsen av att ha förstående och inlyssnande politiker. Jag kan säga att alla politiker på denna debatt för stod att deras beslut var viktiga, efter att ha fått uppleva det utbrott vi nu ska se.

SE FILMKLIPPET

 


 

Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – SAMMANFATTNING

val2014VEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar har senaste veckorna presenterat vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dan före dagen gör jag min egen sammanfattning.

IDAG SAMMANFATTNING

Experttyckarna i de olika TV-sofforna i de oändliga valanalysprogrammen, drar sin slentrianmässiga vals om  att valdebatten varit oideologisk och tråkig. Det tycker jag inte alls. Tvärt om känns detta val mycket ideologiskt. Dock inte i frågan om vi ska ha välfärd eller inte, om vi ska skapa ett inkluderande samhälle eller inte. Där finns ingen ideologisk debatt, för där är alla partier överens (utom SD). Sverige ska vara till för alla och det ska finnas ett skyddsnät som fångar upp dem som har det svårt och behöver stöd. Jag är stolt och glad över att den ideologiska debatten inte förs. Jag är stolt och glad att inget av de övriga partierna har närmat sig SD, som i så många andra länder. I Sverige finns en enighet om välfärdsbygget, om människors lika värde och lika rätt.

Ändå tycker jag 2014 års valdebatt har präglats av ideologiska skiljelinjer mellan innebörden av just dess ord; om människors lika värde och lika rätt.

De skiljelinjer som präglat 2014 år valrörelse formulerades och var viktiga på 1800-talet. Vänsterpartiet har drivit denna ideologiska kampanj så effektivt att MP, S och FI har hakat på.

Allt handlar om det Karl Marx kallar Profiten i hans skrift Kapitalet. På 1800-talet och en bit in på 1900-talet var det ett stort problem, att profiten, alltså vinsten, var den enda värdemätaren på ett företag. Vinsten var det viktigaste. Hur arbetarna hade det, saknade helt betydelse, så länge deras arbetsinsats var värd mer än de fick betalt, profiten, vinsten i grossägarnas fickor. Kunde inte en arbetare producera vinst kastades han ut i rännstenen att svälta och dö, om har inte lyckades hjälpa sig själv. Marx lyckades göra begreppet profit, vinst, så fult att det känns fult och avskyvärt än idag, i vår aktuella valdebatt.

I året valdebatt försöker Vänsterpartiet trumma in att profiten fortfarande är samhällets största problem. Jag tror inte på det. Företagens vinster är sedan nästan 100 år reglerade i nästan alla branscher. Vinsterna är inte, som på 1800 orsaken till massfattigdom, utan är tvärt om grunden för vårt välstånd och motorn för samhällets utveckling. Vi vet alla hur Östeuropa fallit efter på grund av att vinster och privatföretagande där var förbjudet under stora delar av 1900-talet fram till 1989.

Att vinster driver samhället och utvecklingen framåt kan vi se på många områden. Bilarna ser inte ut som på 1970-talet, trots att funktionen är jämförbar. företaget vill sälja fler bilar, därför satsas på utveckling och nyskapande. Det generera jobb och de med nya innovation idéer har fått fina kariärmöjligheter. Och visst har bilarna blivit finare, i Väst, där vinst och konkurrens vara tillåtet. Men en bil är en bil. En gammal polsk Lada tar dig också från A till B. Samhället fungerar även utan vinst, men kanske med lite mindre komfort.

Tänk om äldrevården, rehabilitering, habilitering och skola haft samma kvalitetsutveckling som bilarna haft sen 1970-talet. Hade det funnits en sund konkurrens och vinstmöjlighet som motiverar företagarna att riskera sina pengar, hade det förmodligen funnits olika äldreboende, anpassade till olik behov, olika rehabiliteringscentra anpassade olika diagnoser istället för dagens standardrehabilitering, god nog för alla, men inte specialanpassad för någon.

Året val, för oss funtionshindrade, handlar om utvecklingen i den sociala omsorgen. Move & Walk är ett exempel på att privat vård ger utveckling och specialanpassning av habilitering för en liten specifik diagnosgrupp.

Att ta bort vinster i välfärden kommer knappast spara några pengar, men kommer otvivelaktigt stoppa den utveckling och förnyelse av branschen som just startat i Sverige.

Den ideologiska skiljelinjer är mellan om vinsten i välfärden är vårt största samhällsproblem, eller om en möjlig utveckling av välfärden är det viktigaste för Sverige och framtiden.

Läs gärna också LÄNK

 


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – SverigeDemokraterna

koVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar har senaste veckorna presenterat vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels har partiernas valmanifest presenterats och dels har en representant för partiet sammanfattat deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag. Mullback Bloggar har presenterat alla riksdagspartier utom SverigeDemokraterna. Mullback Bloggar har ingen skyldighet eller vilja att vara opartiskt, därför väljer jag att inte presentera detta parti, utan publicerar istället denna betraktelse över hur SverigeDemokraternas åsikter påverkar Sverige som land och mig som svensk.

IDAG SverigeDemokraterna

BETRAKTELSE

-Man måste försöka göra skillnad den lilla tid man lever här, sa min nyblivne vän och det hade han verkligen gjort. Hans livsverk var fantastiskt. Han driver en ekologisk farm med omsorg om djuren och den mat han producerar. Han har byggt upp ett närmast idealistiskt paradis på sin gård. Det påminner lite om det svenska folkhemmet. Det svenskaste av allt svenskt, en dröm och en ambition att skapa ett Sverige där alla får plats och alla tas omhand och är med och bidrar.

Jag njöt av att vara på hans gård, se korna beta tillsammans med sina kalvar i ett helt år. I vanlig djuruppfödning blir kalvarna inslängda ensamma i en kätte direkt efter födelsen, eller i bästa fall efter 3 dagar. Det går att göra skillnad. Hans djur fick njuta livet, leva ko-livet ända till slakt. Bättre kan det inte bli och godare kunde det inte bli. Lyckan smakade i biffen på min tallrik, i det lantliga köket på paradisfarmen.

Efteråt på konditoriet är det flera som är stolta över den ekologiska hovleverantören i byn.

-Det enda som stör mig, sa en stammis, är att Sverige ska ta hand om alla. I USA får man klara sig själv.Varför ska det vara så puttinuttigt i Sverige och att vi tror att vi måste ta hand om alla. Jag hoppas på valet på söndag, men jag förstår inte hur Jimmy Åkesson orkar. Han säger sanningen om att flyktingarna borde stanna där de är, men då får han en tårta i huvudet.

Jag blev chockad. För en timma sedan hade jag suttit i ett kök, på en paradisgård, omringad av kärlek och omsorg till mat och djur och plötsligt pläderade en man, som stoltserade med att bo granne till denna gård, för SverigeDemokraterna. Vilken kontrast. Varför var allt alltid så svårt och komplicerat och mångbottnat? Jag ville inte höra bybons mörka analys om människan. Jag ville bara lära av farmarens omsorg och förståelse för att skapa det bästa för djuren.

Jag ville inte lyssna. Jag körde över den kaffedrickande bybon.

-Sverige, sa jag, är en dröm, en dröm som jag är lika stolt över som paradisgården i din by. Det är möjligt att USA är produktivt och bra för nyskapande och för att starka människor ska kunna bygga upp rikedom. De som bor i USA är säkert stolta för det samhällsklimatet. Ensam är stark, är det som driver de människorna som bor där. Det är jätte bra, där, men det är inte svenskt.

-Att säga att vi ska hjälpa flyktingarna där de är, är ju direkt hål i huvudet, fortsatte jag. Där är krig, översvämningar, katastrofer. De flyr för att de inte kan vara där, inte för att de vill komma hit. Jag vet inte hur vi ska kunna hjälpa alla. Det är ett omöjligt dilemma, men det är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Att stoppa huvudet i sanden och stänga gränserna, löser inte detta omöjliga problem, men det skulle förändra vår svenskhet, djupt in i själen.

-Jag är stolt över att vara svensk, sa jag. Det svenskaste vi har, är att vi inte bara drömmer våra idealistiska drömmar. Vi är ett samhälle där vi till och med lyckas realisera dem. I din by finns en man som har lyckats skapa en paradisgård med lyckliga djur, så att livslusten till och med smakas i biffen. Och detta är möjligt, för att Sverige är ett land som tillåter och vill det bästa för alla. Vår gemensamma dröm om ett folkhem, där alla är sedda, omfattar också djuren. Därför köper vi detta kött, fast det är dyrare. Vi är ett folk av drömmare och idealister. Inte ensam är stark. Vi mår bra, när vårt samhälle lyckas värna om både djur och tiggare, fast det är omöjligt och hela världen gör något annat.

-Vi har fått vår svenska självbild, sa jag, av att se oss själva som föredöme i en hård värld. Den politik SverigeDemokraterna förespråkar är mycket långt från det Sverige jag växt upp i och är stolt över. Socialdemokraterna byggde upp grunden och Moderaterna tillsammans med Alliansen har förvaltat och förfinat den svenska verklighetsdrömmen om ett samhälle för alla, från de kollektivalösningarna med samma insatser för alla, till ett rättviseideal där insatserna styrs efter individens behov och önskemål.

-Att stänga gränser kanske sparar några kronor kortsiktigt, sa jag. Men framförallt förändrar det Sverige, från en verklighet där omtanken är rättesnöre, till ett land, där rädsla och egennytta driver samhällsklimatet och skapar en ny, hård och bitter svensk självbild.

Lars Mullback


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker NORMALDEMOKRATERNA

logo_normaldemokraternaVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG NORMALDEMOKRATERNA

Normaldemokraterna är ett udda parti, startat i Göteborg och kandiderar i kommunalvalet. Partiet är intressant för att hela dess politik utgår från att personer med funktionshinder är det normala och samhället ska byggas utifrån det. I denna filmsnutt på knappt 7 minuter sammanfattar dess företrädare Anders Westgerd Normaldemokraternas syn på politik ur ett funktionshinderperspektiv.

SE FILMKLIPPET

NORMALDEMOKRATERNAS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”MANIFEST” förklaras en politik som utgår från funktionshinder, LÄS HÄR:

Manifest

Enligt ordboken är normal en beskrivning av en organism eller mekanism som inte är avvikande, rörande någon, flera eller alla egenskaper. Applicerar man den definitionen på människor märker man snart att ingen är normal. Alla är avvikande någonstans. Unika som snöstjärnor. Trots att vi alla är medvetna om dessa skillnader, och faktiskt hyllar dem i många sammanhang, så finns det grupper i samhället som oftare än andra stängs ute på grund av sin unicitet. Olika typer av funktionsvariationer bedöms t.ex ofta som ett för stort avsteg från normen, istället för att mer korrekt uppfattas som ytterligare en komponent i det verkligt normala. Nämligen allas individuella särart.

Normaldemokraterna strävar efter att ge människor med funktionsvariationer fullt spelrum att vara dem de är. Att vara normala, unika människor som vem som helst. För att uppnå våra mål krävs ett antal stora förändringar. Vi måste bygga ett samhälle som är tillgängligt för alla. Vi måste ge dem som behöver tillgång till assistans. Vi måste bemöta alla lika och som individer. Inte som en namn och ansiktslös del av en grupp. Där har du grunderna vi bygger vår politik på. Vill du läsa hela manifestet så hittar du det här.

LÄNK MANIFEST

Direkt PDF normaldemokraterna_manifest


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

PRESSKLIPP: Debattartikel i AFTONBLADET – Så kan Move & Walk drabbas efter valet

AftonbladetPRESSKLIPP: Debattartikel i AFTONBLADET från 9/9 2014.

Move & Walk kan komma att drabbas om privat vård förbjuds och har undertecknat denna debattartikel införd i Aftonbladet.

LÄS ARTIKEL:

 

 

Aftonbladet, debatt 2014-09-08

Valfriheten i vården hotas av de rödgröna

43 vårdföretagare:

Vi och väljarna måste få besked om vad som gäller

FAKTA

DEBATTEN
Vinster i välfärden är en av valets hetaste frågor. V vill helt ta bort dem, och S och MP har föreslagit vissa regleringar. Om en rödgrön regering bildas och dessa förslag går igenom så kommer företagen ha svårt att leva vidare – och därmed hotas själva valfriheten i vården, skriver här 43 vårdföretagare.

Vi alla företräder och arbetar i Sveriges just nu mest utskällda bransch: privat driven vård och omsorg. Vi slog i våras larm här om att kritiken mot oss kan leda till politiska beslut som allvarligt skadar välfärden. Sen dess har vi fått en hel del stöd och upprättelse. Ändå kvarstår hoten mot hela vår existens. De motstridiga beskeden från främst det rödgröna regeringsalternativet har snarast ökat vår oro.

Förslagen som oroar oss gäller begränsning av vinstutdelning, som skulle göra det omöjligt för företagen att finansiera nystart eller utbyggnad. Det finns också förslag om ägarkrav som effektivt skulle hindra erfarna och seniora personer inom vården att starta och driva företag, liksom idéer om att kommuner och landsting ska kunna utestänga vanliga företag från sina upphandlingar.

När vi berättar om vår oro får vi ofta höra att vi är giriga och främst jagar vinster. I stället vill vi försvara de villkor för långsiktigt företagande som är självklara i alla andra branscher. För vårdföretagande måste vara långsiktigt, och varje företagare vet att långsiktighet kräver lönsamhet.

Med andra ord: Om förslagen genomförs så går företagen långsamt under. Alternativen inom vård och omsorg – som även de vinstkritiska politikerna säger sig vilja ha – försvinner.

Vi har egentligen det bästa jobbet man kan tänka sig. Vi får vårda och ge omsorg till sjuka, gamla, personer med funktionsnedsättningar och andra som är i behov av hjälp och stöd. Det finns i dag 11 000 privata företag inom vård och omsorg som sammanlagt har cirka 160 000 anställda. 93 procent av företagen är småföretag med under tjugo anställda. Oavsett om vi arbetar i det lilla företaget eller i det stora gör vi detta med stort engagemang och en vilja att göra det bästa möjliga för de som behöver oss och för att bidra i utvecklingen av svenskt välfärd.

Vi vet att vi bidrar. Till exempel får privata vårdcentraler högre betyg än offentliga på alla parametrar i den nationella patientenkäten. Privata vårdgivare har en positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köer och en effektivare användning av resurser. Privata äldreboenden är bättre än kommunerna på 11 av 16 undersökta kvalitetsområden. Privata utförare är på samma sätt bättre på 21 av 26 indikatorer när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättningar, allt enligt Socialstyrelsen. Socialstyrelsens senaste brukarundersökning visar dessutom att de äldre är nöjdare med hemtjänsten i kommuner där det finns flera utförare, jämfört med kommuner som bara har egen regi.

Medarbetare i privat omsorg är år efter år nöjdare med möjligheter till inflytande över hur arbetet ska utföras, arbetsbelastning, arbetsledning, hur deras kompetens tas tillvara och en rad andra faktorer som påverkar trivseln på arbetet. Detta enligt Jobbhälsobarometern, som genomförs av Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex. Privat anställda i vård och omsorg är också mer sällan sjukskrivna enligt SCB.

Sverige står inför stora demografiska utmaningar som kommer kräva ännu mer av välfärden framöver. Privat vård och omsorg kommer behövas. Människors vilja att själva få bestämma och inte överlåta viktiga val till myndighetspersoner är starkare än någonsin. Och än finns tid för ansvariga politiker på nationell och lokal nivå att ge oss, och framför allt väljarna, tydliga besked. Vad vill ni med oss? Får vi fortsätta att utveckla vården, och göra skillnad?

LÄNK TILL ARTIKELN I AFTONBLADET (fungerar så länge Aftonbladet arkiverar artikeln) LÄS ÄVEN

Lotta Wiström, Sinnligt barnmorskemottagning
Christer Andersson, Bergsjön vårdcentral och Bvc
Åsa Storm, Stormtrivs
Christina Wahlström, MamaMia
Caroline Herlin, Diaverum
Lars Mullback, Move & Walk
Anneli Virenhem, Active Landvetter
Kristina Bardh, Kosmo
Tina Zetterling, Barnmorskegruppen Öresund
Ilona Barnard, Slottsstadens Läkarhus
Roland Setterberg, Backa Läkarhus
Catarina Örnmar Helgason, Lästringe-Alma
Peter Meinhardt, Resursteamet
Elisabeth Mila, Villa Arelid
Peter Seger, Sophiahemmet
Lenita Sällström, Unika
Cecilia Ingre, Invita Service
Stefan Johansson, Achima Care
Susanna Daag, RO Omsorg
Stefan Lahti, Misa
Mats Brolin, Ekeby Hälsocenter Vårdcentral
Anna Maxe, Team J-son
Anna-Greta Sjöberg, Crispa
Fredrik Gren, Vardaga & Nytida
Ulf Zackrisson, Göteborgs Kvinnoklinik och Nordic IVF Center
Anki Nyzell Lindskog, Smedhälsan
Joachim Morath, Feelgood
Siv Nordqvist, Förenade Care
Gunilla Rundqvist, Cordinator Medical Service
Dan Olsson, Neron Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Eszter Horváth Tóthné, Move & Walk
Henrik Borelius, Attendo
Erland Olsson, Sofrosyne
Ann-Christine Sjölund, God omsorg
Sören Eriksson, Björkö Assistans
Lotta Peltoarvo, Strandhälsan
Leo Hassler, privatpraktiker på heltid
Margareta Widborg, Mammakulan barnmorskemottagning
Katarina Johansson, HemTrevnad
Ruth Berglund, Strukturrutan
Charlotte Barouma, Wästerläkarna Vårdcentral, BVC och Äldrevårdcentral
Catharina Tavakolinia, Kavat Vård
Valentin Csongor Konya, Linné Hemvård


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker CENTERPARTIET

C loggaVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG CENTERPARTIET

Mullback Bloggar har tyvärr inte fått chansen att göra ett filmat inslag om Centerpartiet. På sin hemsida sammanfattar dock Centerpartiet sin politik på funktionshinderområdet så här:

Funktionsnedsättningar
Samhället måste vara tillgängligt för alla och funktionshinder får inte vara ett hinder för människor i vardagen.

Centerpartiet vill:

  • Ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service.

  • Att tillgången till den vanliga arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättning ska blir bättre.

  • Öka det sociala företagandet och göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att starta företag

Håller du med?

LÄS MER

CENTERPARTIET HAR EN OMFATTANDE BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK, SOCIALA FRÅGOR” finns ett detaljerat kapitel om Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela C politik beskrivs denna länk

Samhället ska vara tillgängligt för alla
Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionshinder vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.
Vi stödjer det nya förslaget till lagstiftning som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska vara grund för diskriminering. . Kultur och fritidsintressen ska vara tillgängliga för alla. Likadant är det med skolan.

För dem i behov av mest stöd finns LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det är en rättighetslag som ger personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Det är en viktig lag som vi vill skydda. Vi vill också att de förslag till förbättring som LSS-kommittén tagit fram ska genomföras fullt ut.

Även människor med funktionsnedsättning ska ha rätt att ha ett jobb att gå till och försörja sig själv. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla jobb för alla dem som vill jobba trots att de har en begränsad arbetsförmåga. Det skapar delaktighet. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning.Vi vill bland annat ta bort arbetsgivarnas medfinansieringsansvar, införa fler lönebidragsplatser och skapa fler jobb via Samhall. Dessutom vill vi öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag. Vi vill också att branschorganisationer ska kunna skriva sociala kontrakt för att skapa enklare regler för att anställa människor med funktionshinder. Samtidigt skulle kontraktet i sig innebära att både offentliga och privata arbetsgivare skulle åta sig att öppna upp sina arbetsplatser för människor med funktionshinder.

Vi vill att sysselsättningsgarantin ska omfatta även människor med psykiska funktionsnedsättningar. De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön. Ungdomar som på grund av sitt funktionshinder behöver gå i skolan längre ska ha rätt till aktivitetsersättning.

Att få personlig assistans är viktigt och förenklar vardagen för många människor. Vi har infört ett barnperspektiv och höjt kvalitén genom att valet av personlig assistans ska utgå från individen och mindre från systemet.

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat den unika situation som gäller för varje människa. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning mer möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.

Det är bra att teckenspråk nu har samma status som ett minoritetsspråk, men mer kan göras. Det är exempelvis viktigt att minska den brist på teckenspråkstolkar som finns idag så att det blir lättare för dig som behöver tolk att få den hjälpen.

Människor med funktionsnedsättning vill ha jobb

Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att skapa meningsfulla arbeten för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. Centerpartiet vill bland annat ta bort arbetsgivarnas medfinansieringsansvar, införa fler lönebidragsplatser och skapa fler jobb via Samhall. Dessutom vill vi öka det sociala företagandet och göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att starta företag.

Vi vill också att branschorganisationer ska kunna skriva sociala kontrakt. Genom ett sådant partnerskap skulle man kunna skapa enklare regler för att anställa människor med funktionshinder. Samtidet skulle kontraktet i sig innebära att både offentliga och privata arbetsgivare skulle åta sig att öppna upp sina arbetsplatser för människor med funktionshinder.

Centerpartiet arbetar också för att LSS ska fortsätta vara en rättighetslagstiftning och för att sysselsättningsgarantin ska utvidgas till att omfatta människor med psykiska funktionsnedsättningar. Det var ett av de förslag som lades fram av LSS-kommittén.

De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön. Ungdomar som på grund av sitt funktionshinder behöver gå i skolan längre ska ha rätt till aktivitetsersättning.

Mer individuellt anpassad personlig assistans

Att få personlig assistan är betydelsefullt och förenklar vardagen för många. Alliansregeringen har arbetat för att höja kvalitén på assistansen samt att föra in ett barnperspektiv. Man har också beslutat om mer individuellt anpassade insatser. Nu finns det behov av att följa upp hur Försäkringskassan gör sina bedömningar vad gäller assistansersättningen. Centerpartiet är öppet för att intentionen med LSS ska skrivas in tydligare i lagen.

Valfrihet för människor med funktionshinder

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter individens behov. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.

Dessutom vill vi ha jämställdhet levnadsvillkoren för flickor och pojkar samt kvinnor och män med funktionsnedsättningar.

Öka tillgängligheten till teckentolkar

Det är bra att teckenspråk nu har samma status som ett minoritetsspråk, men mer kan göras. Flera centerpartister arbetar aktivt i riksdagen för att komma till rätta med tolkbristen


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Translate »