Följdfrågor till Örebro

2014-04-15 15.06.01Under våren har jag försökt föra en dialog med habiliteringen i Örebro. De har anslagit extra medel till träning, där även Konduktiv Pedagogik skulle vara ett valbart alternativ.

Eftersom habiliteringschef Kenneth Karlsson endast gav mycket generella och undanglidande svar på mina ganska konkreta frågor, skrev jag till den politiska landstingsledningen i Örebro Län för att se om de kunde hjälpa mig att få fram mer substantiella svar på mina konkreta frågor.

Till min stora glädje svarade Martin Lind, Ordförande i nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel redan den 15 maj.

Ni kan följa hela denna dialog genom att välja Kategori Örebro, Martin Linds svar finns i sin helhet på denna direktlänk.

Som ni kunde se av gårdagen blogginlägg tyckte Martin Lind att jag spekulerar friskt om saker som han ansåg att jag inte hade frågat om. Anledning till att jag dröjt att fortsätta dialogen med Martin Lind, är att jag ville publicera Tillbakablicken från Blekinge först. Svårigheterna i Blekinge, att få konkreta och begripliga svar på enkla konkreta frågor, påminner mycket om de problemen jag möter nu i Örebro.

Kanske är det lättare för både den politiska ledningen och habiliteringchef att förstå frågeställningarna, när de kan läsa om hur debatten gick till i ett annat landsting. Läs gärna Kategori Tillbakablicken Blekinge 

Martin Lind uppmanade mig i sitt mail, att återkomma med ”mer specifika funderingar”. Jag väljer att upprepa samma frågor, men ska försöka tydliggöra på vilken nivå jag förväntar mig svaren.

FEÅGA 1. Enligt habiliteringschef kommer habiliteringen i Örebro under 2014 betala ut ersättning ( efter begäran och individuell behovsprövning) för intensivträningsinsatser motsvarande era <Konduktiv Pedagogik? min anm.>, betyder det direktupphandling?

Du har inte svarat på frågan. Kommer landstinget upphandla de verksamheter, ni uppger att ni ska erbjuda, eller är det ett ekonomiskt stöd till patienten eller…

FRÅGA 2. Vilka kvalitetskrav kommer ni ställa på de verksamheters som upphandlas? Tillexempel registrering hos socialstyrelsen.

Du svarar: Landstinget har ingen lista på ackrediterade utförare. Vid tillfällen där det finns behov kan barn- och ungdomshabiliteringen som del i vårdplanering erbjuda vård eller behandlingsformer från annan utförare.

Intensivträningsinsatser är ett mycket generellt spektrum. Det finns stora risker med intensivträning av neurologiskt funktionhindrade. Ingen intensivträningsform för neurotiskt funktionshindrade har pågått över längre tid, på  grund av att de avbrutits av olika orsaker, därför saknas beprövad erfarenhet på detta område. Enda undantaget är Konduktiv Pedagogik, en pedagogisk träningsform som ofta bedrivs kontinuerligt. Av habiliteringen betäckas denna pedagogiskt utformade behandling som ”intensivträning”. Konduktiv Pedagogik har bedrivits sedan 1940-talet i en obruten tradition och bygger därmed på lång beprövad erfarenhet, där risker och kompilation inte uppstått under alla dessa år.

Habiliteringen har medicinskt ansvar för den habilitering som erbjuds. Jag upprepar frågan: Vilka kvalitetskrav kommer ni ställa på de verksamheters som erbjuds/upphandlas? Tillexempel registrering hos socialstyrelsen.

2014-04-15 15.05.493. Hur kommer målgruppen informeras om denna möjlighet?

Ditt svar: Familjer får information om den vårdinsats landstinget erbjuder. Utifrån vårdplaneringen informeras också om möjligheten till vårdinsatser som erbjuds av andra än landstinget om det bedöms vara aktuellt.

I bland annat Tillbakablicken Blekinge uppmärksammas problem med information. brist på och även medveten felaktig information från habiliteringenssida bekräftas också i doktorsavhandlingen Habilitering i Fokus.

Följdfrågor 3 a. Finns skriftlig information? b. Hur ser den ut? c. Till vem har den gått ut? d. Hur många har fått den? e. Vilka diagnosgrupper? f. Om inte informationen är generell, hur väljs målgruppen ut?

4. Hur kommer urvalsprocessen att gå till?

Du gav inget svar. I denna fråga ligger naturligtvis ekonomiska begränsningar. Hur mycket är anslaget? Är något öronmärkt till externa insatser eller skulle habiliteringen kunna använda allt i sin interna verksamhet,

Om Konduktiv Pedagogik skulle erbjudas till hela målgruppen riskerar budgettaket för direktupphandling. Hur ställer ni er till detta?

5. Finns kompetens inom er verksamhet för att bedöma vem som är lämplig för KP, eller hur kommer denna kompetens inhämtas?

Du svarar inte. Frågan är mycket motiverad eftersom inte Konduktiv Pedagogik inte erbjuds inom något svensk offentligt driven habilitering. För urval och remiss KRÄVS specialkompetens. I de flesta landsting som erbjuder Konduktiv Pedagogik är det den Konduktiv Pedagogiska verksamheten. Se återigen Blekinge, som prövade att överlåta ansvaret till habiliteringen. Sedan mars 2014 är habiliteringen i Blekinge helt frånkopplad från Konduktiv Pedagogik, på gått och ont.

6. Hur ska utvärderingen ske och vad ska utvärderas?

Du svarar: Utvärderingen sker efter ett år. Utvärderingen fokuserar på omfattning, kostnad och effekt utifrån ett brukarperspektiv.

Ska alla insatser som ni betecknar som intensiträningsformer, utvärderas i en klump? Vad förväntar ni er att utläsa av en så generell utvärdering annat än kostnaden för 2014? För att värdera framtida kostnader MÅSTE ni veta hur stor procent av det totala antalet som erbjudits detta försök. För att utvärdera effekt utifrån ett brukarperspektiv MÅSTE ni veta vilka typer av insatser som erbjuds och eventuellt ställa dem mot varandra, men är underlagt så stort?.

2014-04-15 14.18.03SLUTORD

Naturligtvis skulle jag kunna göra denna frågelista mycket mer detaljerad. Frågorna är inte till för att jävlas, utan för att det är hög tid att habiliteringen granskas.

En av deras målgrupper har mer eller mindre högljutt efterfrågat specifikt Konduktiv Pedagogik som komplement till habiliteringens övriga insatser i 20 år.

Det är MYCKET förvånande att inte en enda habilitering har hörsammat detta.

60% av landstingen erbjuder Konduktiv Pedagogik för att den politiska ledningen hörsammat målgruppens efterfrågan,  ofta mot professionens inrådan.

Än mer anmärkningsvärt är att habiliteringsprofessionen inte förstår eller har försökt sätta sig in i skilnaderna mellan intensivträning generellt och den specifika pedagogiska behandling målgruppen efterfråga och upplever värdet av.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.

Mullback Bloggar publicistiska form – svar ska publiceras oemotsagda

Under våren har jag försökt föra en dialog med habiliteringen i Örebro. De har anslagit extra medel till träning, där även Konduktiv Pedagogik skulle vara ett valbart alternativ.

Till min stora glädje svarade Martin Lind, Ordförande i nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel.

Den 23 maj publicerade jag Martin Linds svar och i samma inlägg, kommenterade jag och kritiserade jag det. Det borde jag inte gjort. Martin Linds svar borde ha fått stå oemotsagt.

Martin Lind skrev följande mail till mig redan samma dag som publiceringen skedde:

Hej Lars!

Jag har läst din blogg och tycker att du hanterar mitt svar lite orättvist. Dels skriver du att du inte har fått svar på frågor som jag faktiskt har svarat på och dels spekulerar du friskt om saker som du inte har frågat om.

Har du specifika funderingar får du gärna återkomma med fler frågor så försöker vi besvara dem på ett seriöst sätt.

mvh,

Martin Lind

Jag får be Martin om ursäkt för detta formfel.

I fortsättningen ska alla som vill svara eller bemöta kritik få göra det i ett eget inlägg.

Vad gäller sakfrågorna kommer dessa att bemötas i morgondagens inlägg.

Lars Mullback

 

Svar från Politiska ledningen i Örebro Läns Landsting

Habiliteringen i Örebro län har anslagit medel till träning för neurologiskt funktionsnedsatta barn. Mullback Bloggar har fått besked av habiliteringschef Kenneth Karlsson att anslagen även kan omfatta Konduktiv Pedagogik. Det är en försöksperiod och detta försök ska utvärderas.

Hur anslagen ska fördelas, hur stora de är och vilken typ av träning det gäller, har Mullback Bloggar inte lyckats få svar på.

För att reda ut frågan skickade jag ett öppet brev till Hälso och ekonomiutskottet och landstingstyrelsen.

Martin Lind (S)
Martin Lind (S)

Nu har Martin Lind, Ordförande i nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel, svarat.

Han skriver att: Familjer, barn och ungdomar med rörelsehinder kan söka, men bara 3 har fått stöd.

Varför bara 3? Är det slut på anslagen eller vad finns det för begränsningar.

Martin Lind ger inget svar på hur målgruppen informerats, vad som erbjuds eller ens vem som kan erbjuda vården.

Samtidigt skriver han att denna försöksperiod ska utvärderas. Men hur ska man kunna utvärdera  omfattning, kostnad och effekt utifrån ett brukarperspektiv, när vare sig träningsform eller målgrupp tycks vara bestånd?

När det gäller insatser för svårt funktionsnedsatta barn kan direktiven tydligen vara hur godtyckliga som helst. Naturligtvis agerar politikerna med den goda viljan som förutsatts och litar på att professionen, habiliteringen, ska utföra denna goda vilja, så det kommer barnen till del.

kunskapenshattar
kunskapenshattar

Läser man, Habilitering i Fokus, vet man dock att det råder en stor skillnad mellan målgruppens önskemål och det habiliteringen erbjuder. Där framkommer också att habiliteringar över hela landet systematiskt bortse från målgruppens önskemål och behov. Doktoravhandlingen, se Faktasidan

Allt tyder på att habiliteringen begärt extra anslag, för att tysta de mest kritiska föräldrarnas klagomål på verksamheten.

I de landsting föräldrarna gått samman och protesterat och ihärdigt demonstrerat mot bristerna i habililiteringen, har landstingspolitikerna anslagit öronmärkta medel till Konduktiv Pedagogik. En pedagogisk vårdform, som denna målgrupp är i mycket stort behov av och starkt efterfrågar, så fort de fått kännedom om att den finns.

Habiliteringen är en medicinsk verksamhet. Deras kompetens och förståelse ligger inom den medicinska vården. CP-skada och andra neurologiska funktionsnädsättningar är skador som vi som är drabbats, måste leva med hela livet. Det är inga sjukdomar som enbart ska botas eller lindras med medicin, operationer, sjukgymnastik och andra medicinska insatser. Vi behöver också pedagogiskt stöd, för att förstå och lära oss använda vår kropp efter de försättningar vi har.

Detta är ganska lätt att förstå ur ett mänskligt perspektiv. Men habiliteringen styrs av medicinska direktiv, därför blir målgruppens pedagogiska motoriska behov eftersatta eller oftast helt ointressanta för habiliteringen, den profession som i svensk offentlig förvaltning egentligen ska företräda målgruppens önskningar och behov.

2014-04-15 15.06.19Jag har inga förhoppningar om att politikerna i Örebro Läns Landsting ska ta tag i och utreda denna fråga. Kanske vågar jag önska att det vore dags för SKL att utreda detta. Frågan har ju funnits i offentlighetens ljus sedan 1997. Men det kan säkert ta 20 år till innan habiliteringen utreds.

Enda hoppet är föräldrarna, för att dessa barn ska få det pedagogiska stöd, för att klara sig lite bättre i sin ofta svårt skadade kroppar. Föräldrar som kämpar, tigger, protesterar eller betalar själva för att deras barn ska få det pedagogiska rörelsestöd, som barn i de flesta andra landsting är berättigade till.

Tack för svaret Martin Lind, Ordförande i nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Här nedan följer Martins svar i sin helhet.

Hej Lars!

Tack för ditt brev med öppna frågor till Örebro läns landsting. Jag svarar på dem här nedan.

Vem kan söka?
Familjer, barn och ungdomar med rörelsehinder kan söka. De tre ärenden som är beviljande är beviljande enligt behov och prioritering och i samråd med föräldrar, barn och ungdom.

Vilken information har målgruppen fått?
Familjer får information om den vårdinsats landstinget erbjuder. Utifrån vårdplaneringen informeras också om möjligheten till vårdinsatser som erbjuds av andra än landstinget om det bedöms vara aktuellt.

Vem är godkänd?
Landstinget har ingen lista på ackrediterade utförare. Vid tillfällen där det finns behov kan barn- och ungdomshabiliteringen som del i vårdplanering erbjuda vård eller behandlingsformer från annan utförare.

Hur ska utvärderingen ske och vad ska utvärderas?
Utvärderingen sker efter ett år. Utvärderingen fokuserar på omfattning, kostnad och effekt utifrån ett brukarperspektiv.

Med vänliga hälsningar,

Martin Lind
Ordförande i nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel


 

Gillar du detta inlägget?
 Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan 

Följa mig på Twitter

Eller skriva in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Öppet brev till Örebro landstings sjukvårdspolitiker – krav på rättvisa för CP-skadade

vapenDetta öppna brev är riktat till hela Hälso och ekonomiutskottet och landstingstyrelsen. Habiliteringen i Örebro län har anslagit medel till någon form av träning. Jag har fått besked om det anslagen även omfattar konduktiv pedagogik och att anslagen ges under en försöksperiod och att detta försök ska utveckeras.

När något ska utvärderas är det mycket viktigt att veta förutsättningarna för utvärderingen. Jag har därför under några veckors tid försökt få habiliteringschef Kenneth Karlsson att svara på. Frågorna och hans så kallade svar, finns i slutet av detta inlägg. De två första och viktigaste frågorna är inte alls besvarade. De övriga tre frågorna är bara kommenterade, INTE besvarade.

Habiliteringschef Kenneth Karlsson är ansvarig för en stor offentlig förvaltning i Örebro län och förvaltar en budget om säkert över 100 miljoner. I Sverige råder offentlighetsprincipen. Det innebär att en verksamhet ska vara transparent och tillgänglig, i synnerhet när det gäller nyligen beslutade anslag till behandlingsformer utanför den egna verksamheten.

Besök på Habiliteringen i Örebro innan påsk, men Habiliteringschef Kenneth Karlsson hade redan tagit påskledigt
Besök på Habiliteringen i Örebro innan påsk, men Habiliteringschef Kenneth Karlsson hade redan tagit påskledigt

Hur ska detta anslag kunna fördelas lika och med någon form av rättvisa, om inte ens jag, som journalist och därmed  offentlig representant för Neurologiskt funktionsnedsatta, kan få svar på så enkla frågor som målgrupp, vilka behandlingstyper det gäller, anslagets storlek och urvalsprinciper?

Är detta ett helt godtyckligt anslag, som förvaltas i Kenneth Karlssons bakficka, en godtycklig penninghög, som ges till besvärliga föräldrar, för att inte fler ska få reda på att Konduktiv pedagogik finns och för att de inte ska kräva konduktiv pedagogik som en rättighet. En rättighet som 60% av Sveriges CP-skadade barn har. De som inte har oturen att bo i Örebro län

Nu vänder jag mig till Örebro landstings sjukvårdspolitiker att kontrollera hur habiliteringen förvaltar anslagen till träning. Vem kan söka? Vilken information har målgruppen fått? Vilka behandlingformer och vilka utförare är godkända. Hur ska utvärderingen ske och vad ska utvärderas? 2014-04-15 15.06.01

Trots att det finns vetenskaplig verifierbara belägg på att föräldrar till CP-skadade barn, väljer Konduktiv Pedagogik framför andra behandlingsformer, även om det orsaker större uppoffringar, hanteras konduktiv pedagogik fortfarande med skepticism i fler som landsting.

I de stora landstingen har konduktiv pedagogik används som ett komplement till habiliteringen sedan 1998.

Understrykas bör att att det finns inga dokumenterade risker med Konduktiv Pedagogik. Det finns heller ingen dokumentation på att habiliteringens insatser skulle vara bättre, effektivare eller säkrare på något sätt. Det finns inte något belägg för eller ens indikationer på att Konduktiv Pedagogik försämrar patientens förmåga att tillgodogöra sig habiliteringens insatser, tvärt om, de stödjer och främjar varandra.

Det är hög tid att Örebro Landsting inför Konduktiv Pedagogik som en rättighet likt större delen av övriga Sverige. Inga undersökningar eller utredningar behövs för det. En omfattande dokumentation finns redan från flera landsting.

MVH Lars Mullback

NEDAN mina frågor till Habiliteringschef Kenneth Karlsson och hans svarsmail, som jag fick idag.

FRÅGOR

1. Du skriver att ni ska betala ut ”ersättning”, betyder det direktupphandling?

2. Vilka kvalitetskrav kommer ni ställa på de verksamheters som upphandlas? Tillexempel registrering hos socialstyrelsen.

3. Hur kommer målgruppen informeras om denna möjlighet?

4. Hur kommer urvalsprocessen att gå till?

5. Finns kompetens inom er verksamhet för att bedöma vem som är lämplig för KP, eller hur kommer denna kompetens inhämtas?

I dag kom ett mail, som habiliteringschef Kenneth Karlsson kallar ett svar.

MAIL FRÅN habiliteringschef Kenneth Karlsson

Hej Lars!

Här kommer en del svar på dina frågor.

Vi kommer betala ut full ersättningen till familjerna, ett par familjer har redan fått ersättning utbetald

Vi kommer att informera berörd målgrupp, alla våra insatser skall ges utifrån behov och prioritering samt i samråd med barn/ungdom och föräldrar.

Verksamheten har kompetens att bedöma detta.

Kenneth Karlsson Verksamhetschef

Slaget om Örebro – följdfrågor

vapenFörra veckan skrev jag några inlägg om en liten CP-skadad kille från Örebro som tränar konduktiv pedagogik här på Move & Walk i Göteborg. Hans föräldrar har bekostat alla träningsperioder själva, då deras landsting vägrar bekosta vården, som är självklar i andra landsting.

I fredags fick vi ett kort meddelande från habiliteringschefen i Örebro, Kenneth Karlsson. Han skrev glädjande: ”Vi kommer under 2014 betala ut ersättning ( efter begäran och individuell behovsprövning) för intensivträningsinsatser motsvarande era”.

Idag får han dessa följdfrågor via mail:

 

Hej Kenneth

Det var ett trevlig och mycket positivt besked. Det är mycket önskvärt att vård och möjligheter blir samman landet runt.

60% av CP-skadade barn i Sverige har rätt att välja konduktiv pedagogik (KP), om Örebro läns landsting också inför denna rättighet, är vi uppe i 63%. Vi arbetar mot 100%.
Jag vill i förbigående påpeka, att det finns inga dokumenterade risker med KP. Det finns heller ingen dokumentation på att habiliteringens insatser skulle vara bättre, effektivare eller säkrare på något sätt. Det finns inte något belägg för eller ens indikationer på att KP försämrar patientens förmåga att tillgodogöra sig habiliteringens insatser, tvärt om, de stödjer och främjar varandra.

Ditt positiva mail leder till följdfrågor.

FRÅGOR
1. Du skriver att ni ska betala ut ”ersättning”, betyder det direktupphandling?
2. Vilka kvalitetskrav kommer ni ställa på de verksamheters som upphandlas? Tillexempel registrering hos socialstyrelsen.
3. Hur kommer målgruppen informeras om denna möjlighet?
4. Hur kommer urvalsprocessen att gå till?
5. Finns kompetens inom er verksamhet för att bedöma vem som är lämplig för KP, eller hur kommer denna kompetens inhämtas?

Till sist, jag är mycket glad för att ni intresserar er för KP. Jag hjälper gärna med info och rådgivning, om ni så önskar. Jag har ju både ett patient perspektiv och ett vårdgivarperspektiv i och med att jag själv är CP-skadad och jag har varit verksamhetschef för ett behandlingsinstitut med KP under Socialstyrelsens tillsyn.

Denna korrespondens publiceras löpande på http://mullback.se då både dessa frågor och svar har ett allmänintresse.

Med hopp om snar återkoppling

Lars Mullback

Se övriga inlägg i denna serie genom att klicka på kategori Örebro

Slaget om Örebro – positiv nyhet i slutet på veckan

vapenFör några dagar sedan skrev jag om en liten kille från Örebro som bodde och tränade här på Move & Walk i Göteborg. Hans föräldrar har bekostat alla träningsperioder. Nu hade dock pappan hört att även Örebro landsting skulle anslå medel, för de som behöver och vill träna konduktiv pedagogik (KP). Kanske skulle äntligen denna familj ska kunna lägga sina semesterpengar på just semester, istället på den vård deras deras son behöver, men just deras landsting hittills vägrar betala för

Jag skrev till habiliteringschef Kenneth Karlsson, för att få ryktet om kommande anlag bekräftad. Nu kom detta mycket positiva besked till svar.

Hej!

Vi kommer under 2014 betala ut ersättning ( efter begäran och individuell behovsprövning) för intensivträningsinsatser motsvarande era, vi kommer utvärdera detta vid årets slut och ta en nytt beslut gällande framtiden!

Vänliga Hälsningar!

Kenneth Karlsson
Verksamhetschef
Barn- och ungdomshabiliteringen
Habilitering och Hjälpmedel

Vilken positiv nyhet i slutet på veckan. Kanske en ljusning för familjen.

handMen vad betyder ersättning efter behovsprövning. Hoppas det inte är ett bidrag, en allmosa till de fattigaste CP-skadade som ska betalas ut. Landsstinget, habiliteringen får ju inte agera välgörare som betalar ut stöd till endast de mindre bemedlade som orkar förnedra sig att tigga.

Jag hoppas verkligen ersättning efter behovsprövning betyder ersättning till dem  som har behov av konduktiv pedagogik. Svaret från habiliteringschefen kräver följdfrågor, men det tar vi på måndag.

Trevlig helg.

Slaget om Örebro – positivt rykte, men…

vapenBara 60% av alla CP-barn kan välja vård i Sverige. Nu går vi mot 100%.

Örebro läns landsting är ett av de landsting som fortfarande väljer att inte lyssna på neurologiskt skadades önskemål. Boende i Örebro får fortfarande betala vården helt själv, om de väljer konduktiv pedagogik (KP), fast KP funnits som en självklar valmöjlighet i vården i Stockholm och Västra Götaland sedan 1990-talet.

För en månad sedan hade vi en liten kille som bodde och tränade här på Move & Walk i Göteborg. Hans föräldrar bodde självklart här med den glada lilla grabben. De hade ju betalat,  valt att lägga semestern i en behandlingskorridor i Göteborg i februari. Bra för att barnet får den träning han behöver, men sol och avkoppling för föräldrarna, nej, knappast.

Pappan kom in på mitt kontor och talade om att de på många sätt försökt få habiliteringen i Örebro att förstå att deras son verkligen behöver KP-träningen, för att utvecklas och hitta sig själv. De visste, för de har tränat här flera omgångar. Men ingen på habiliteringen hade kunnat/velat hjälpa dem. Ser de inte, eller låtsas de inte om att barnen utvecklas under en behandlingsperiod?

Pappa sa också att kan skulle prata med  högst ansvarige, habiliteringschef Kenneth Karlsson, när de kom hem.

Några dagar senare, 4 mars, kom detta glada mail från pappan:

mailHej Lars!

Jag har idag varit i kontakt med Örebro läns landstings habiliteringschef för att få besluten på papper som vi pratade om förra veckan.
Då säger han att dom har precis tagit beslut på att ÖLL kommer att bekosta sådan här typ av träning framledes, med start 2014.
Han nämner också att det är på prov tillsvidare och kommer att utvärderas samt att dom har förhoppningar att kunna erbjuda något likvärdigt i ÖLL.
Snacka om glädje här hemma, det verkar finnas hopp…. Jag ropar dock inte hej förrän jag ser någon ekonomisk ersättning.
Vi återrapporterar till dig när vi sett nåt resultat.

Tack på förhand
pappa

Ibland händer saker utan att man behöver göra så mycket, trodde jag…

Den 10 mars skickade jag nedanstående mail till habiliteringschef Kenneth Karlsson, för att ta reda på om detta glada rykte stämde. Han har dock inte svarat än. Kanske jag fått fel mailadress. Hoppas att det är jag som gjort fel. Idag, 31 mars, har jag i alla fall skickat samma brev per snigelpost. Jag la det på lådan innan 18, så han ska ha det imorgon. Hoppas på snabb återkoppling.

Brev till habiliteringschef Kenneth Karlsson

kuvertHej!

Jag heter Lars Mullback. Jag har arbetat sedan 1990-talet för att bredda habiliteringens verksamhet och för att den ska bli mer diagnosspecifik, särskilt för neurologiskt funktionsnedsatta, som det finns diagnosspecifik behandling för: konduktiv pedagogik.

C:a 60% av CP-skadade barn och ungdomar har rätt till minst 4 veckor kp-behandling per år numer, dock inte barn i Örebro län.

Jag hoppas vi kan föra en diskussion om detta. Min förhoppning är att det ska bli mer rättvis över landet, så att neurologiskt funktionshindrade ska få samma möjligheter oavsett bostadsort.

Med spänning ser jag att du tagit över efter Håkan Hjelm. Att du har ortopedisk bakgrund hoppas jag betyder att du är lika resultat och målinriktad som ortopeder brukar vara.

Med hopp om snar kontakt och ett givande erfarenhetsutbyte

Vänligen

Lars Mullback

Koordinator Public Affairs
Mobil: 076-049 69 96
Direkt tel: 031-75 70 192
E-post: lars@movewalk.se
Move & Walk
Lillhagsparken 8, 422 50 Hisings Backa
Växel: 031-55 84 20, Fax: 031-55 84 40
http://www.movewalk.se

MITT UPPDRAG
Jag är anställd av Move & Walk, ett privat företag som bedriver vård, omsorg och skola, med konduktiv pedagogik som bärande koncept. Jag är dock inte involverad i företagets verksamhet, utan är koordinator för public affairs. Detta betyder att jag företräder den målgrupp som behöver och efterfrågar det konduktivt pedagogiska konceptet för en positiv utveckling.
Mitt huvuduppdrag är alltså att främja tillgången till och utvecklingen av konduktiv pedagogik, oavsett verksamhetsform eller vem det gynnar ekonomiskt

Translate »