Regeringens funktionshinderpolitik: Bo på institution och åk färdtjänst
Nya bilstödslagen kräver att funktionshindrsde ska köra runt i handikappbussar, som Sprinter, istället för den mindre och lämpligare bilen till höger.

Regeringen har inte bara förstört Personlig Assistans de sista 4 åren. Funktionshindrade får inte heller längre stöd för att anpassa lämpliga bilar.
För ett par år sedan kom den nya lagen för bilstöd. Den gör att jag som funktionshindrad nu tvingas köpa en handikappbuss istället för en vanlig bil, för att försäkringskassan ska bekosta anpassningen, så jag kan styra med foten. Att bussen är så stor (8 meter), att den inte kan parkeras på en enda handikapp-parkering, tas inte hänsyn till i den nya bilstödslagen. Den buss försäkringskassan vill anpassa åt mig, kommer jag alltså inte kunna använda, för att det finns inga parkeringsplatser.
Än mer absurt är, att det dessutom är dyrare för staten, att anpassa bussen än en mycket lämpligare bil.
Allt detta vet Regeringen och Lena Hallengren, men inget görs. Den S-ledda Regeringen är helt oengagerad och känslokall för att de förstör funktionshindrades livsbetingelser.
Nu är min gamla bil snart för utsliten för att köra. Då kommer jag tvingas söka färdtjänst, för att kunna fortsätta jobba. En buss som inte kanta mig dit jag behöver, finns ingen mening i att köpa och anpassa. Kanske är det det som är Regeringens plan med deras funktionshinderpolitik, att vi ska bo på institution och åka färdtjänst, då blir det kommunerna som får stå för notan och staten slipper betala.

SE NEDAN: En utredning av den nya bilstödslagens konsekvenser.

Lars Mullback

OROSANMÄLAN
Gällande nya regler för bilstöd, då el-rullstol ska medfölja under färd
+
MOTIVERING: Mitt bilval för anpassning enligt 2017 års regelverk

Bakgrund
Det nya regelverk för bilstöd, är mycket bättre och tydligare än det regelverk som gällde förut ur de flesta aspekter. Dock leder det nya regelverket till ett fåtal orimliga konsekvenser för samhället och för mig som individ i beroendeställning till denna stödinsats.

Konsekvenserna av de nya reglerna för bilstöd, då el-rullstol ska medfölja under färd, är svåröverskådlig och ger mycket långsiktiga effekter både för samhället och den enskilde. De bör därför uppmärksammas, utredas och justeras.
Det är inte rimligt att det nya regelverket för bilstöd styr den enskildes bilval mot så stora bilar att:
• De inte får plats i handikapp-parkeringsplatser
• Parkering nära målpunkten försvåras vilket komplicerar vardagslivet med ökat stödbehov som följd, i form av ledsagare, assistans och/eller färdtjänst
• Denna låglönegrupp tvingas köpa transitbilar som kostnadsmässigt ligger i segmentet för premiumbilar och därför marknadsmässigt är avsedda för högavlönade. De är 55% och 150% dyrare än mer lämpliga personbilar
• Många lågavlönade funktionshindrade kommer tvingas avstå bilköp och blir därmed helt hänvisade till den för samhället mångdubbelt dyrare färdtjänsten.
• De ökar klimatpåverkan med minst 30%, då de godkända modellerna har högre utsläpp

Samhällskonsekvenser
Det nya regelverket ger upphov till negativa konsekvenser för samhället:
• Större bilar ger behov av större handikapp-parkeringsplatser = behov av ny stadsplanering, särskilt i städernas centrum
• Då det inte längre kommer vara möjligt att parkera nära målpunkten, ökat behov av ledsagare / assistans för hjälp att ta sig från parkering till målpunkt, = förhöjda samhällskostnader
• Fler kommer välja färdtjänst framför egen bil, då de inte kommer ha råd med transitbilar = förhöjda samhällskostnader
• Ökad miljöpåverkan

Svåröverskådliga konsekvenser
Det är en uppenbar risk att det nya regelverket för bilstöd får svåröverskådliga och mycket långsiktiga konsekvenser för både samhället och den enskilde. De bilar som får anpassningsstöd nu, ska rulla på våra vägar, släppa ut avgaser och kräva ökad plats i våra städer, minst 9 år framåt.

Ett exempel
Min egen ansökan om bilstöd är ett bra och tydligt exempel på flera orimliga konsekvenser av de nya reglerna för bilstöd.

Jag förstår att handläggande och beslutande tjänstemän måste följa det nya regelverket i sina rekommendationer och sitt beslut.
Men jag anser att det nya regelverket får så stora konsekvenser för så många funktionshindrade och för samhället, att det måste uppmärksammas och utredas omedelbart.

Vänligen

Lars Mullback

UTREDNING – MOTIVERING – MITT BILVAL

Mitt bilval är:
WV CADDY
Denna bil är utan jämförelse den bil som är mest lämplig utifrån
• Befintlig statsbyggnadsplanering
• Mina fysiska behov, både vad gäller anpassningsmöjligheter OCH bilens standard mått / utrustning
• Min ekonomi
• Miljöpåverkan

Enligt den trafikinspektör som bedömer mitt bilval är inte WV CADDY, aktuellt för anpassningsstöd, enligt det nya regelverk som gäller för bilstöd från 2017.

REKOMMENDERAT BILVAL
Trafikinspektören påminde mig om att min ansökan behandlades enligt 2017 års regelverk och sa sig därför vara tvungen att rekommenderade mig:
1. Ford transit Custom eller
2. VW Carawelll
I dessa modeller kan jag ta med den EL-rullstol mina fysiska förutsättningar numer kräver. Genom att kunna ha med el-rullstolen i bilen, kommer jag kunna fortsätta arbeta och leva det mycket aktiva liv jag alltid gjort.
När jag granskade de rekommenderade modellerna blev jag dock mycket konfunderad. Det kommer nämligen närmast omöjliggöra mitt arbete och det liv jag lever.

STORA
Båda dessa bilmodeller är relativt stora bilar, ungefär 5 meter långa och har baklift som förlänger bilen ytterligare cirka 1,20 meter. För att kunna köra av el-rullstolen av bilen krävs ytterligare minst 0,70 meter.
För att kunna använda dessa två rekommenderade och ta i in och ut min el-rullstol krävs parkeringsplatser med ett arbetsområde om minimum 7 meter.

Stadsplanering
Samhället är planerat för tillgänglighet för funktionshindrade, inte bara i form av stödinsatser typ bilstöd. Under det senaste halvseklet har även stadsplaneringen utformats för att göra stadsmiljön tillgänglig för funktionshindrade. Ett exempel på detta är att i stort sett alla städer i Europa avsatt plats för handikapp-parkering i anslutning till de flesta platser av allmänintresse.
Meningen är att dessa handikapp-parkeringsplatser ska göra att funktionshindrade ska kunna parkera nära dennes målpunkt och därmed öka tillgängligheten.

Handikapp-parkering
De flesta av Europas handikapp-parkeringar är avpassade till personbilar, det vill säga: De är 5 meter långa. Då fickparkering krävs kan handikapp-parkeringarna vara 6 meter långa.
De rekommenderade bilmodellerna är 4,97 respektive 5,05 meter långa i sig själva. De får alltså knappt plats i en normal handikapp-parkering. För att kunna ta ut den el-rullstol som är en förutsättning för min fortsatta förflyttning, krävs ytterligare minst 2 meter fri plats bakom parkeringen.

De rekommenderade bilarnas yttre höjd gör också att de överskrider flera gränser för parkeringshus, varför de försvårar mina parkeringsmöjligheter ytterligare.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
PARKERING
Jag arbetar ofta i centrum av de stora städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, även utanför Sverige, Bryssel, Budapest, Wien, München.
En huvudanledning till bilstöd är att bilen ska kunna ta mig dit jag ska. Det innebär alltså även att kunna parkera i närheten av målpunkten. Jag är därför mycket beroende av att kunna använda de handikapp-parkeringsplatser, som avsatts för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.
Jag frågade därför Trafikinspektören om det fanns några bilar som både kunde ta en el-rullstol och passar in i den stadsplanering som det rått politisk enighet om det senaste halvseklen, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Lämpligare modeller
Till min förvåning sa Trafikinspektören att det visst finns bilmodeller som uppfyller båda de önskvärda parametrarna. Två exempel på bilmodeller som både har plats för el-rullstol OCH passar stadsplaneringen, det vill säga ryms i en handikapps-parkeringsruta är tillexempel:
1. Peugeot Partner
2. VW Caddy
Dessa bilmodeller är 4,38 respektive 4,50 meter långa i sig själva. Båda bilmodellerna är golvsänkta och har en ramp som fälls ut bakåt, för att kunna köra in och ut el-rullstolen. Denna ramp förlänger dessa bilar med ytterligare cirka 0,80 meter. För att kunna köra av el-rullstolen av bilen krävs ytterligare cirka 0,70 meter, total arbetslängd cirka 6 meter.
För att kunna använda dessa två lämpligare bilar, att ta mig i in och ut min el-rullstol, krävs alltså parkeringsplatser med ett arbetsområde om 6 meter.
De flesta av Sveriges och Europas handikapp-parkeringar, där fickparkering krävs, är 6 meter långa.
Båda dessa lämpligare bilmodeller är avpassade till Europas stadsplanering OCH mitt fysiska behov av att kunna ta med el-rulstol i bilen.

Trafikverkets bedömning
Jag frågade Trafikinspektören varför inte trafikverket rekommenderade de uppenbart lämpligaste modellerna. Han sa att Trafikverket bedömer endast om bilen kan anpassas på ett trafiksäkert sätt och har tidigare rekommenderat dessa lämpliga modeller.
Han förklarade dock att flera ansökningar om anpassningar av dessa lämpliga modeller, fått avslag av Försäkring enligt 2017 års regelverket. Han sa sig själv vara förvånad över detta. Särskilt ett fall förvånade honom, en ung kvinna som bodde i ett mycket tättbebyggt område med parkeringsmöjlighet endast i carport. Ingen av de rekommenderade bilarna fick plats i carporten. Hon fick ändå avslag på de lämpliga bilarna. Om hon ville ha bil anpassad, tvingade Försäkringskassans henne att välja de stora rekommenderade modellerna.
Detta innebar att den unga kvinnan var tvungen att anlita assistanshjälp varje gång hon skulle åka hemifrån eller skulle komma hem. En assistent får gå och hämta bilen och köra den till den unga kvinnans hem från parkeringen varje gång hon vill hemifrån.

När man pratar om bilstöd i hypotetiska sammanhang är de flesta ense om att det är berättigat om det ökar den funktionshindrades självständighet. Att på detta sätt anpassa en bil som uppenbart inte passar den funktionshindrade är statens uppenbara rättsövergrepp på en medborgare i stark beroendeställning av samhällets stöd.

Trafikinspektören ansåg att eftersom den unga kvinnan fått avslag, ville han endast rekommendera de bilmodeller som han visste försäkringskassan godkänner, även om han insåg att hans rekommendation uppenbart var olämplig för mina personliga behov.

SLUTSATS PARKERING
Ur parkeringssynpunkt är de rekommenderade modellerna helt olämpliga för mina behov, då de är för långa för alla handikapp-parkeringsrutor och för höga för vissa parkeringshus.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
FUNKTION
De rekommenderade bilarna har mellan 5 och 11 cm lägre INRE takhöjd än de lämpliga bilarna.

Lägre inre takhöjd betyder för de funktionshindrade som sitter kvar under färd, att de får svårt att se ut. Den låga takhöjden gör att vinkeln blir för hög mot fönstren, så att horisontlinjen skyms. Åksjuka framkallas lätt om passageraren inte har möjlighet att se horisontlinjen.
Bara detta faktum gör de rekommenderade modellerna rent olämpliga att anpassa i många fall.

För min del, som ska ställa in el-rullstolen och sedan byta plats till passagerarsätet, är också den inre takhöjden mycket avgörande. Förflyttning i bilen och förflyttning ur bilen underlättas på ett avgörande sätt med ökad takhöjd.
Detta är en huvudorsak till att jag vill välja VW Caddy, som är hela 6 – 11 cm högre än de modeller som trafikverket tvingas rekommendera på grund av det nya regelverket gällande bilstöd.

Att kunna resa sig upp och förflytta sig i och ur bilen är nödvändigt för mig. På grund av den låga inre takhöjden i de rekommenderade modellerna, är de helt olämpliga, rent fysiskt, att anpassa för mina behov.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
EKONOMI direkta kostnader
Den viktigaste konsekvensen är naturligtvis svårigheterna att parkera nära målpunkten. Ytterligare konsekvenser:
1. Priset De rekommenderade modellerna är mellan 138 000:- och 243 000:- dyrare i inköp för mig
2. Skatt De rekommenderade modellerna är mellan 2 600:- och 3 350:- dyrare per år för mig.
3. Drivmedel De rekommenderade modellerna drar mer bränsle; de drar mellan 0,02 och 0,19 dl mer per mil. Jag kör cirka 3 000 mil/år. Om bränslet kostar 14:-/liter, blir bränslekostnaderna mellan 840:- och 8 000:- dyrare per år för mig att tanka de rekommenderade bilarna än de lämpliga
Enligt bilstödsreglerna ska bilen ha en livslängd om minst 9 år.
Merkostnaderna för skatt under bilens 9 år blir mellan 23 000:- och 30 000:-.
Merkostnaderna för drivmedel under bilens 9 år blir mellan 8 000:- och 72 000:-.

De rekommenderade bilmodellerna i grundutförande, blir därmed minst mellan
169 000:- och 345 000:- DYRARE för mig än de lämpliga bilmodellerna.

SLUTSATS PERSONLIGA EKONOMI
Månadskostnaden för de lämpliga modellerna i grundutförande för inköp, skatt och drivmedel (efter grund och tilläggsbidrag) är:
• Peugeot Partner = 2 174:-
• VW Caddy = 3 137:-.

Månadskostnaden för de rekommenderade modellerna i grundutförande för inköp, skatt och drivmedel (efter grund och tilläggsbidrag) är:
• Ford Transit Custom 4 837:-
• VW Carawell 5 307:-.

Det innebär en MERKOSTNAD per månad om mellan 1 700:- och 3 133:-, eller i procent =

MERKOSTNAD
Mellan 55% och 144% högre månadskostnad för de rekommenderade modellerna i direkta konstnader för den funktionhindrade, det vill säga för mig.
Jag är osäker på om min privatekonomi klarar denna MERKOSTNAD. Mycket få funktionshindrade klarar denna merkostnad

PERSONLIGA KONSEKVENSER
EKONOMI indirekta kostnader A
Om jag dessutom måste parkera på större avstånd från målpunkten och blir tvungen att anlita färdtjänst eller utomlands taxi den sista biten, ökar ju nu naturligtvis mina privata kostnader ytterligare avsevärt, på grund av den privata delen av färdtjänstavgiften och taxikostnader.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
EKONOMI indirekta kostnader B
De rekommenderade bilarnas yttre höjd och yttre längd gör också att de överskrider flera gränser för vad som räknas som personbil: exempelvis då man ska köra på betalvägar i Europa och även vid färjeöverfarter. Dessa rekommenderade modeller hamnar i en högre taxa och kommer därför öka kostnaden för bilägandet betydligt, i synnerhet för mig som även arbetar och därmed kör till och på den europeiska kontinenten.

SAMHÄLLETS KONSEKVENSER
EKONOMI – färdtjänst
På grund av de mycket förhöjda privata kostnaderna kommer många funktionshindrade bli tvungna att alvarligt överväga om de ska avstå från bil och istället ansöka om färdtjänst.
För samhället skulle det bli mångdubbelt dyrare, merkostnaden skulle då hamna på kommunal nivå istället för statlig.

KLIMATKONSEKVENSER
Politiskt blir klimatmålen allt viktigare både internationellt och i Sverige. Under senaste år har både skatter och bidrag anpassats för att styra privatkonsumtion mot mer klimatriktiga val, särskilt vad gäller transportsektorn.
Det är även numer närmast obligatoriskt att klimatkonsekvenser utreds och beaktas i alla offentliga upphandlingar och även i politiska beslut.

De nya riktlinjerna vad gäller bilval vid bilstöd för handikappanpassning, är ett märkligt undantag vad gäller hänsyn till klimatkonsekvenser.

De rekommenderade bilmodellerna släpper ut mellan 30% och 46% mer koldioxid än de lämpliga bilmodellerna.

Att inte miljöaspekter tas med i de nya riktlinjerna för rekommendation av bilval för bilstöd, är anmärkningsvärt.
Med hänsyn till klimatpåverkan och med hänsyn till de klimatsmartare alternativ som finns på marknaden, är de rekommenderade bilmodellerna helt olämpliga.

TOLKNING AV LAG OCH REGELVERK
En orsak till att endast stora bilar godkänns för anpassning då el-rullstol ska medfölja under resan, är följande utdrag ur regeringens förordning:
a) Höjden i den av fordonets dörröppningar där rullstolen ska föras in och ut ur fordonet ska uppgå till minst 1 200 millimeter.
b) Fordonets invändiga höjd i den sektion där den som har ett funktionshinder ska sitta ska uppgå till minst 1 250 millimeter.
d) Höjden i den av fordonets dörröppningar som ska användas för i- och urlastning av en motordriven rullstol eller annat jämförbart hjälpmedel för förflyttningar ska överstiga 1 100 millimeter.”

Dessa exakta mått måste justeras

Kommentar till denna utredning
I min utredning jämför jag Caddy med Ford transit Custom och VW Carawelll, de två senare 2 modellerna rekommenderade Trafikverket mig först.
Eftersom jag själv visste att jag inte ens kunde ta mig in i Ford transit Custom och VW Carawelll, inte ens EFTER anpassning pga för låg inre takhöjd, begärde jag att Trafikverket skulle fördjupa och förtydliga sin rekommendation.
Vid ett möte på Autoadapt såg Trafikverket att de modeller Trafikverket vill jag skulle köpa, var helt obrukbara för mig.
Utan ursäkt eller förklaring rekommenderade Trafikverket då plötsligt istället MB Sprinter.

Jag skrev min utredning utifrån Trafikverkets första rekommendation, därför är MB Sprinter är inte med ovan.
Jag konstaterar bara här att MB Sprinter är än mycket större, dyrare och mer miljöförstörande bil, än både Ford transit Custom och VW Carawelll. Dock klarar Sprinter liksom Caddy mitt behov av inre takhöjd.

Att MB Sprinter kräver ytterligare anpassningar, mer än Caddy, tror jag inte Trafikverket uppmärksammat.

För att komma in och ur MB-Sprinter behöver förarsätet kunna hissas ut.

Kostnader för anpassning
Jag lät beställa offerter på anpassning för mig av den modell jag kan använda och den modell FK tvingar på mig.

Totala anpassningskostnad för MB-Sprinter (den FK vill att jag ska köpa) är 761 040:-

Totala anpassningskostnad för Caddy (den bil som jag ansöker om) är 704 126:-

Den bil jag valt har alltså betydligt lägre anpassningskostnader. Den bil jag inte får köpa är 56 914:- billigare att anpassa.

Beslut från FK
Jag har fått ett förhandsbesked om beslut i mitt ärende.

I förhandbeskedet uppges följande motivering till beslut:
”att anpassa en bil, för att få för att få måtten som behövs för att kunna ha med sig elektrisk rullstol, innebär mycket mer omfattande anpassning och en högre anpassningskostnad.”

Denna motivering är felaktig, eller har i alla fall inte med verkligheten att göra.

Jag vill dock understryka, även om anpassningskostnaderna varit något högre för Caddy borde denna modell vara godkänt, då den passar nuvarande infrastruktur och därmed funkar i verkligheten.